АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»

Читайте также:
 1. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 2. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 3. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 4. Вивчення дисципліни
 5. Відмінності між поняттям господарського права — як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни.
 6. Вопроси до іспиту з дисципліни
 7. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП
 8. Дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 9. З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 10. З ДИСЦИПЛІНИ « ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
 11. З ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз діяльності бюджетних установ»
 12. з дисципліни «Бюджетна система»

1. Охарактеризуйте предмет і структуру соціології як науки і навчальної дисципліни.

2. Визначте основні функції соціології як науки.

3. Проаналізуйте завдання курсу «Соціологія».

4. Дайте характеристику об’єкту і предмета соціології, визначте категорії та закони соціології.

5. Охарактеризуйте загальні, спеціальні і галузеві соціологічні теорії.

6. Визначте значення соціології для розв’язання соціально-економічних і політичних проблем модернізації українського суспільства.

7. Проаналізуйте передумови виникнення соціології.

8. Проаналізуйте позитивізм О. Конта та його вплив на подальший розвиток соціології.

9. Охарактеризуйте соціологічну теорію Т. Спенсера, її основні положення, методологія.

10. Дайте визначення науковим поглядам К. Маркса, проаналізуйте їх вплив на розвиток соціологічної думки.

11. Дайте характеристику поглядам М. Вебера як основоположника «розуміючої соціології».

12. Охарактеризуйте психологічний напрям в соціології ХІХ століття та його вплив на подальший розвиток соціології.

13. Визначте особливості розвитку соціології у ХХ столітті.

14. Визначте особливості та основні напрямки розвитку соціологічної думки в Росії, Україні в кінці ХІХ-ХХ ст.

15. Дайте визначення поняттю суспільства, охарактеризуйте його сутність, типи, тенденції розвитку.

16. Визначте особливості перехідного стану сучасного українського суспільства.

17. Проведіть соціологічний аналіз соціально-економічних та політичних реформ в Україні.

18. Проаналізуйте соціальну структуру суспільства, його основні види і елементи.

19. Охарактеризуйте соціальну стратифікацію як центральне поняття при аналізі соціального.

20. Проведіть визначення і класифікацію соціальних інститутів, їх роль в життєдіяльності суспільства.

21. Дайте характеристику економічних інститутів суспільства.

22. Проведіть соціологічний аналіз економічних потреб, інтересів, цінностей різних соціальних груп.

23. Дайте характеристику політичних інститутів суспільства.

24. Охарактеризуйте сутність соціологічного вивчення політичних потреб, інтересів, електоральної поведінки різних соціальних груп.

25. Дайте характеристику сім’ї як соціального інституту і малої соціальної групи, визначте її функції.26. Проаналізуйте освіту і науку як соціальні інститути.

27. Охарактеризуйте сутність соціологічної освіти в Україні.

28. Визначте сутність поняття особистості в соціології.

29. Визначте особливості співвідношення особистості з поняттями людина, індивід, індивідуальність.

30. Дайте характеристику процесу соціалізації особистості, визначте її основні чинники та канали.

31. Охарактеризуйте соціологію молоді, проаналізуйте її об’єкт, предмет, мету, завдання.

32. Визначте соціальні проблеми сучасної молоді.

33. Проаналізуйте стан розробки молодіжних проблем у вітчизняній соціології.

34. Охарактеризуйте соціології сім’ї і шлюбу як галузь соціологічної науки.

35. Визначте соціальні фактори кризи сучасної сім’ї.

36. Визначте сутність проблем оптимізації шлюбно-сімейних відносин.

37. Охарактеризуйте сутність сімейних конфліктів та визначте шляхи їх подолання.

38. Визначте проблеми сімейної політики в сучасній Україні.

39. Охарактеризуйте предмет, структуру, функції соціології освіти.

40. Дайте визначення системи освіти як соціального інституту.

41. Визначте сутність проблеми реформ освіти в умовах трансформації сучасного українського суспільства.

42. Охарактеризуйте специфіку і статус економічної соціології як галузі наукового пізнання.

43. Проаналізуйте особливості розвитку економічної соціології в Україні.

44. Проаналізуйте соціальні аспекти сучасних економічних процесів в Україні.

45. Визначте поняття, основні етапи і процедури соціологічних досліджень.

46. Охарактеризуйте функції та особливості соціологічних досліджень.

47. Дайте визначення поняття та особливості організації компонентів програми соціологічних досліджень.

48. Визначте значення програми соціологічних досліджень.

49. Дайте загальну характеристику спостереження.

50. Охарактеризуйте специфіку використання спостережень в соціологічних дослідженнях.

51. Визначте види спостереження, охарактеризуйте їх переваги, недоліки, труднощі використання.

52. Визначте поняття документу та визначте його значення у практиці соціального пізнання.

53. Охарактеризуйте переваги, недоліки, шляхи оптимізації ручної та машинної обробки даних соціологічних досліджень.

54. Проаналізуйте соціальну сутність культури.

55. Проаналізуйте працю як вид соціальної діяльності, дайте визначення характеру і змісту праці.

56. Охарактеризуйте категорії соціології праці та управління.

57. Охарактеризуйте роль соціології праці і управління у вирішенні соціально-економічних питань.

58. Дайте характеристику трудового колективу як соціальної організація.

59. Проаналізуйте функції соціального управління, визначте сутність управлінських рішень.

60. Визначте роль соціального прогнозування в управлінні.

61. Визначте і охарактеризуйте види і методи соціального прогнозування.

62. Охарактеризуйте предмет соціології культури.

63. проаналізуйте методологічні підходи соціологічного аналізу культури.

64. Дайте визначення і охарактеризуйте форми культури.

65. Охарактеризуйте цінності як основну категорію соціології культури.

66. Проаналізуйте соціологізм Е. Дюркгейма та дайте поняття соціального факту.

67. Визначте і охарактеризуйте сутність соціального статусу особистості.

68. Охарактеризуйте особливості оцінки соціальної ролі особистості.

69. Визначте місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

70. Охарактеризуйте опитування як метод збору соціологічної інформації.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (2.496 сек.)