АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Лекція 13. Соціологія громадської думки. (2 год.)

Читайте также:
 1. Артефакт: поняття і сутність. Коллекція документів як артефакт.
 2. Гіденс Е. Соціологія /Пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. – К., 1999.
 3. ГЛАВА І. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА ЯК
 4. Год.) та семінарське заняття (2 год.)
 5. До друку прийматимуться раніше не опубліковані статті. Авторські тексти мають пропонувати новизну, актуальність теми та оригінальність думки.
 6. Емпірична соціологія, зміст основних етапів її розвитку.
 7. З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»
 8. Змістовий модуль 5. Пред’явлення позову у господарському процесі. Підготовчий процес по розгляду спору і забезпечення позову (2 год.)
 9. І.З.Танчин СОЦІОЛОГІЯ
 10. Конфліктологічна соціологія. Концепції Л.Козера та Р.Дарендорфа
 11. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ. (2 год.)
 12. Лекція 1. Генезис сучасних економічних теорій

1. Поняття громадської думки та її природа.

2. Об’єкт і суб’єкт громадської думки, її структура та функції.

3. Вплив мас медіа на громадську думку та джерела вивчення громадської думки.

Лекція 14. Соціологія права. (2 год.)

1. Соціологічний підхід до аналізу права.

2. Соціальний механізм дії права.

3. Правова соціалізація особистості.

Лекція 15. Соціологія релігії. (2 год.)

1.Релігія як соціальний інститут.

2.Релігійні цінності та їх місце в соціалізації індивіда.

3.Місце церкви в системі соціальних інститутів та їх взаємодія з державою.

Лекція 16. Соціологія сім’ї та шлюбу. (2 год.)

1. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу.

2. Функції сім’ї.

3. Структура та види сім’ї.

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття №1

ТЕМА: «Вступ до соціології та історія становлення соціології»

План семінарського заняття

1. Розвиток соціологічної думки в Україні (ХІХ – ХХ ст.)

2. Структура і функції соціології.

3. Соціологія в системі інших наук.

Самостійна робота студента

1. Емпірична соціологія: основні напрямки і школи.

2. Е. Дюркгейм та його роль в розвитку соціології.

3. Соціологічна думка в Галичині (ХІХ – ХХІ ст.).

4. Виникнення і розвиток соціологічної науки: класична соціологія кін. ХІХ – поч. ХХ сторіччя.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

соціологія; соціальне; соціальний закон; соціальна проблема; позитивізм; теоретична соціологія; теорії середнього рівня.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Subject of science, object of science, function, positivism, theoretical sociology, social, social law.

Теми для написання:

· рефератів:

1.«Місце і роль соціології у становленні і розвитку українського суспільства»

· ессе:

1. «Краще вмерти, коли хочеться жити, ніж жити, коли хочеться вмерти»;

2. «Що є істина»;

3. «Побачити життя».

Вправи для домашнього завдання

Що було своєрідним відображенням людських стосунків за часів Київської Русі? (напишіть

2. У чому М.Грушевський вбачав головне завдання своєї праці „Генетична соціологія”?(напишіть).3. О.Конт був прихильником напрямку в соціології
а) позитивізму;
б) соціал-механіцизму;
в) соціал-дарвінізму.
4. Яке визначення більш повно виражає сутність соціології як науки:

а) соціологія - це наука просуспільство;
б) соціологія - це система знань про суспільство як соціальну систему, про закономірності соціальних утворень різних рівнів, про діяльність особистості;
в) соціологія - це наука про соціальні інститути і організаціях.

5. Термін „соціологія” до наукового вжитку ввів:

а) Е.Дюркгейм; б) О.Конт;

в) К.Маркс; г) Е.Гіденс.

6. Першим, хто дав визначення поняття „соціологія” був:

а) Е.Дюркгейм; б) О.Конт;

в) К.Маркс; г) Е.Гіденс.

Вкажіть, що є предметом та об’єктом соціології як науки?

Предмет :

Об’єкт:

8. Назвіть види соціальних законів, які виділяють за:

а) часом дії - ...;

б) за масштабом реалізації - ...;

в) за характером та способом вияву - ...;

г) за формами зв’язків - ... .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)