АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ситуаційна вправа. «Нові методи управління на підприємстві»

Читайте также:
 1. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 2. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

«Нові методи управління на підприємстві»

У компанії «Алекс» проводяться збори за участю керівників компанії і робітників. Один з робітників звертається до голови правління зі словами: «Я хочу знати, чому я маю гнути спину, коли хлопець, що сидить поряд зі мною і увесь час розмовляє по телефону, має ті самі 4% надбавки за стаж, що і я?»

Таке запитання тут не виняток. Справа в тому, що в «Алексі» була розроблена і успішно діє унікальна програма зборів трудового колективу. На таких зборах кожен співробітник має можливість привселюдно ставити питання керівництву або навіть піддавати критиці його економічну політику. Збори працівників схожі на збори пайовиків, коли від керівництва вимагають звіт про стан справ фірми. Унікальність програми полягає в тому, що працівники можуть висловлювати свої претензії відкрито і побачити реакцію на свої зауваження.

У «Алексі» проводиться за рік понад 150 таких зборів. Витрачається на це близько мільйона доларів. Однак вважають, що справа цього варта. Ця компанія з виробництва поштового обладнання – провідна в своїй галузі. Її керівництво спирається на творче ставлення працівників своєї роботи та на їх участь у прийнятті рішень.

Скарги та пропозиції працівників щодо різних проблем, які виникають через недогляд адміністрації, допомагають зекономити мільйони доларів.

Питання для обговорення

1. Чи доцільно застосовувати на підприємствах програми залучення працівників до управління?

2. Чи хотіли б Ви працювати в компанії, яка застосовує таку систему? Обґрунтуйте два варіанти: в першому випадку виступіть у ролі рядового працівника, а в другому – керівника фірми.

 

 


Семінарське заняття №13

ТЕМА: «Соціологія економічного життя»

План семінарського заняття

1. Становлення та розвиток соціології економіки як науки

2. Економічна діяльність як об’єкт вивчення соціології

3. Місце економічної культури та економічного мислення в економічній соціології

Самостійна робота студента

1. Людина в системі економічної діяльності

2. Економічні процеси та їх соціальна структура

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Соціально-економічні відносини, рівень життя, якість життя, соціально-економічний статус, соціально-економічна структура, економічна культура, економічне мислення, економічна свідомість.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Economic culture; economic thought; economic consciousness; standard of living; quality of life.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Закономірності економічної соціології»

2. «Соціально-економічні відносини»

3. «Методи економічної соціології»

4. «Соціологія банківської діяльності»

· есе:

1. «Моральний кодекс сучасного банкіра»

Вправи для домашнього завдання

Що вивчає економічна соціологія?

а) суспільство; б) спільноти;

в) соціально-економічні відносини.

До якої групи наук належить економічна соціологія?

а) природничих; б) суспільних.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)