АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Communication as Culture, Understanding Popular Culture, Truth and Power

Читайте также:
 1. Communication activities.
 2. Communication activities.
 3. Communication activities.
 4. Communication activities.
 5. CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATION
 6. Full understanding
 7. Full understanding
 8. Full understanding
 9. Full understanding
 10. Full understanding
 11. Full understanding

Теми для написання:

· рефератів:

1. Соціологічні дослідження телевізійних новин;

2. Вплив мультфільмів на свідомість дітей.

· ессе:

1.Телебачення і жанр.

2. Інтернет в житті сучасного студента: плюси та мінуси…

Вправи для домашнього завдання

1. Комунікація це - …

а) стереотипізована інформація, яка оперативно та регулярно поширюється на велику, географічно розпорошену аудиторію.

б) систематичне та одночасне поширення однотипних повідомлень у великих аудиторіях з метою інформування та здійснення ідеологічного, політичного, економічного, психологічного, організаційного впливу на думки, оцінки і поведінку людей;

в) передавання інформації від однієї системи до іншої за допомогою сигналів чи спеціальних матеріальних носіїв;

г) це смислова інформація, тобто, яка переробляється людською свідомістю і реалізується в діяльності людей; вона обумовлена потребами індивідів і інтересами соціальних груп, що знаходяться в постійному спілкуванні між собою в процесі виробництва і всього суспільного життя.

2. Масова інформація це -…

а) стереотипізована інформація, яка оперативно та регулярно поширюється на велику, географічно розпорошену аудиторію.

б) систематичне та одночасне поширення однотипних повідомлень у великих аудиторіях з метою інформування та здійснення ідеологічного, політичного, економічного, психологічного, організаційного впливу на думки, оцінки і поведінку людей;

в) передавання інформації від однієї системи до іншої за допомогою сигналів чи спеціальних матеріальних носіїв;

г) це смислова інформація, тобто, яка переробляється людською свідомістю і реалізується в діяльності людей; вона обумовлена потребами індивідів і інтересами соціальних груп, що знаходяться в постійному спілкуванні між собою в процесі виробництва і всього суспільного життя.

3. Засоби масової інформації – це…

а) соціальні інститути, що забезпечують збирання, обробку та масове поширення інформації;

б) це значна, чисельна, географічно розпорошена сукупність людей, яка характеризується близькістю їхніх інформаційних інтересів і потреб, що проявляються у виборі форм, способів і каналів масової комунікації для їхнього задоволення;

в) це суб'єкт діяльності щодо виробництва та поширення масової інформації.
г) одна з багатьох наук, що займаються дослідженням масової комунікації.

4. Які, із нижче наведених різновидів ЗМІ, вважається найпершими:

а) радіо;

б) газети;

в) памфлети;

г) телебачення.

5. Соціологія масових комунікацій -…

а) галузь соціології, предметом якої є закономірності масових інформаційних явищ і процесів, діяльність соціальних інститутів, що виробляють та поширюють масову інформацію;

б) галузь соціології, предметом якої є вивчення ЗМІ, як засобу впливу на розвиток суспільства;

в) галузева соціологічна дисципліна, що вивчає процеси функціонування і розвитку засобів масових комунікацій, а також їх соціальну обумовленість та наслідки дії;

г) Правильні відповіді а) і в);

д) Всі відповіді правильні.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)