АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Робота зі словником. (сформулюйте визначення понять)

Читайте также:
 1. II. Методична робота.
 2. VIIІ. Самостійна робота.
 3. Архівація даних. Робота з програмами - архіваторами Win Zip, Win Rar та ін.
 4. Будова і робота фільтрів.
 5. Вимоги безпеки при виконанні робіт на повітряних лініях (робота на опорах)
 6. ГЛАВА 1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 7. Дана робота може бути використана класними керівниками 5-11 класів загальноосвітніх шкіл.
 8. Дипломна (магістерська) робота на тему: «Психологічне становлення соціометричного статусу школяра в учнівському колективі»
 9. ДИПЛОМНА РОБОТА
 10. І. Методична робота.
 11. ІІІ. Методична робота
 12. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(сформулюйте визначення понять)

анкета; маркетингові дослідження; каузальне дослідження; маркетингові розвідки;

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Questionnaire, marketing research, causal research, marketing intelligence.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Соціологічні дослідження в Україні за останні два роки».

Вправи для домашнього завдання

Які з нижче перелічених методів належать до методів аналізу документів?

а) традиційні;

б) сучасні;

в) формалізовані;

г) стандартні.

2. За предметним змістом запитання поділяють на:

а) запитання про факти, про мотиви, про знання і т.д.;

б) відкриті, закриті, запитання-меню, дихотомічні і т.д.;

в) роздавальні, поштові, пресові;

г) основні, контрольні, запитання-фільтри.

3. Формалізоване інтерв’ю поділяється на:

а) індивідуальне;

б) формалізоване;

в) телефонне;

г) поштове.

Зі скількох частин складається анкета?

а) двох;

б) трьох;

в) чотирьох;

г) немає правильної відповіді.

З якого виду запитань повинна починатися основна частина?

а) основних;

б) контактних;

в) простих;

г) усі відповіді правильні.

6. За формою питання поділяються на:

а) закриті, відкриті, дихотомічні;

б) закриті, відкриті, напівзакриті;

в) буферні, контрольні, альтернативні.

Які з нижче наведених питань відносять до закритих?

а) питання типу „так-ні”, альтернативні, питання-меню;

б) прямі, непрямі.

в) питання-фільтри, контрольні питання.

г) буферні, шкальні.

8. За функціональним призначенням питання розрізняють:

а) прямі, непрямі;

б) основні, контактні;

в) питання-фільтри, контрольні питання.

г) буферні, шкальні.

9. Фокусоване опитування це:

а) збираються дані за умов конкретної ситуації;

б) спрямоване на одержання пошукової інформації;

в) націлене на одержання статистичної інформації.

Які з нижче наведених видів належать до методу інтервю?

а) вільне, глибинне;

б) стандартизоване, фокусоване спрямоване;

в) експертне, симптоматичне.

Які Ви знаєте типи спостереження?

а) відкрите, напівзакрите;

б) відкрите, інкогніто;

в) нестандартизоване, стандартизоване;г) формалізоване, неформалізоване.

Схеми та кросворди для розв’язку

Заповніть таблицю та проаналізуйте взаємовідносини в групі.

Хто вибирає Кого вибирають Віддані голоси Всього
А В С D E F å+ å- å±
А * - + + +      
В + * + +      
С + - * - -      
D + - - * +      
E + - - *      
F *      
К-ть отриманих голосів å+               * *
å-             *   *
Всього å±             * *  

2. За якою формулою обчислюються(вкажіть):

· Соціометричний статус(позитивний та негативний);

· Емоційна експансивність;

· Коефіцієнт референтності;

За умовами організації  
За місцезнаходженням дослідника
Включене спостереження
За тривалістю здійснення
Систематичне спостереження
Лабораторне спостереження
Несистематичне спостереження
Невключене спостереження
Польове спостереження
3.Які з нижче наведених видів спостережень відносяться до вказаних критеріїв?(вкажіть стрілками)

 

 


Семінарське заняття №5

ТЕМА: «Особистість в системі соціальних зв’язків»

План семінарського заняття

1. Соціологічний вимір особистості. Статуси і ролі.

2. Соціалізація людини. Соціальна діяльність і соціальна поведінка особистості.

3. Соціальна мобільність. П.Сорокін та його вчення про соціальну мобільність.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)