АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Словничок іншомовних слів. (перекладіть і запам’ятайте)

Читайте также:
  1. Словничок іншомовних слів
  2. Словничок іншомовних слів
  3. Словничок іншомовних слів
  4. Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Labor; labor market; unemployment; working conditions; labor mobility; labor career; professional staff; stimulation.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Профспілки та виробничий конфлікт»

2. «Кар’єра і соціальна мобільність»

3. «Використання соціології праці в діяльності менеджера»

· есе:

1. «Трудова еміграція, аборобота за кордоном: позитиви та негативи»

Вправи для домашнього завдання

1. За характером праці виділяють такі її види:

а) суспільну і приватну;

б) «на себе» і «на когось»;

в) фізичну та розумову;

г) правильні відповіді а) і б).

2. За змістом розрізняють такі види праці:

а) творча і репродуктивна, фізична та розумова;

б) ручна і механізована;

в) суспільна і приватна, добровільна і примусова;

г) правильні відповіді а) і б).

3. Вкажіть найбільш розповсюджений спосіб збору соціологічної інформації у сфері праці :

а) аналіз документації;

б) спостереження ;

в) інтерв'ю ;

г) анкетування ;

д) соціометрія ;

е) експеримент ;

ж) експертне опитування ;

з) тестування.

4. Соціальний зміст праці виявляється у :

а) доцільності діяльності працівника;

б) мотивації праці;

в) ставленні до праці;

г) виконуваних функціях і ролях.

5. Структурними елементами ставлення до праці є :

а) мотивація;

б) розмір заробітку;

в) трудова поведінка;

г) вид трудової діяльності;

д) оцінка праці.

Схеми та кросворди для розв’язку (ситуаційні вправи)

Ситуаційна вправа

«Вибір способів мотивації працівників»

Отримавши термінове завдання від замовника, яке у випадку успішного виконання обіцяло суттєві прибутки, керівництво страхової компанії вирішило посилити мотива­цію підлеглих, задіяних у цьому проекті. У разі своєчасного та якісного виконання завдання була обіцяна оплачувана за рахунок фірми відпустка разом із сім'ями на два тижні.

Керівництво компанії було вражене підсумками роботи. Навіть найкращі страхові агенти знизили показники результативності своєї роботи і не виконали плану. Виявилося, що перспектива поїхати на відпочинок у мальовничий куточок світу навіть за чужий кошт, але із сім'ями, далеко не усіма була сприйнята як винагорода.

Запитання:1. Чому мотиваційний чинник, який застосувала страхова компанія, не приніс очікуваного результату?

2. Яким чином Ви б мотивували своїх працівників у цій ситуації? Чому Ви вважаєте, що саме такий мотиваційний чинник буде ефективним?

3. Яку роль у підборі мотиваційних чинників для працівників відіграє знання керівництва фірми (підприємства, державної установи тощо) цінностей і особистих потреб своїх підлеглих?

 


Семінарське заняття №12

ТЕМА: «Соціологія управління»

План семінарського заняття

1. Сутність, предмет, об’єкт та функції соціології управління як науки

2. Еволюція форм і концепцій соціального управління

3. Технологічні засади соціології управління

Самостійна робота студента

1. Структура управління. Рівні управління


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)