АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Словничок іншомовних слів. (перекладіть і запам’ятайте)

Читайте также:
  1. Словничок іншомовних слів
  2. Словничок іншомовних слів
  3. Словничок іншомовних слів
  4. Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Public opinion; audience; channels of public opinion; public consciousness; the real consciousness of the masses; the referendum; the mass survey.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Громадська думка про діяльність банків»

· есе:

1. «Об’єктивність громадської думки в українському суспільстві»

Вправи для домашнього завдання

1. Соціологія громадської думки це:

а) соціологічна наука;

б) самостійна наука;

в) галузь соціологічного знання.

Що, на Вашу думку, являється об’єктом громадської думки?

а) конкретні явища, проблеми;

б) окремий індивід;

в) органічно цілісна група людей;

3. Громадська думка виконує такі функції в суспільстві:

а) соціальних санкцій, управлінську та нормативну;

б) оцінювальну, орієнтуючу, виховну, регулятивну та регламентації;

в) формування реальної свідомості мас, нових соціальних цінностей та нормативів.

4. Стадії розвитку громадської думки:

а) спад, відмирання, функціонування, виникнення, формування;

б) виникнення, формування, функціонування, спад, відмирання;

в) виникнення, функціонування, формування, спад, відмирання;

5. Суб’єктом громадської думки є:

а) суспільство;

б) подія чи факт;

в) соціальна група чи клас.

Які Ви знаєте рівні свідомості?

а) буденний;

б) ідеологічний;

в) культурний;

г) масовий.

Що з нижче наведеного відображає риси громадської думки?

а) вагомість;

б) незначна поширеність;

в) соціальна спрямованість;

г) низька результативність.

8. Громадська думка, залежно від форми висловлювання, є:

а) результативна і нерезультативна;

б) позитивна і негативна;

в) постійна і згасаюча.

Які Ви знаєте канали вивчення громадської думки?

а) опосередковані;

б) формувальні;

в) прямі;

г) розгалужені;

д) спеціалізовані;

е) особистісні.

Які існують виміри виявлення громадської думки?

а) діагональний;

б) спадний;

в) горизонтальний;

г) вертикальний;

Схеми та кросворди для розв’язку

Заповніть схему.

Соціологія громадської думки
Предмет _____________________
Об’єкт _____________________
Суб’єкт ______________________
Основні функції громадської думки  
 
 
 
 
 
  

 

 Семінарське заняття №16

ТЕМА: «Соціологія права»

План семінарського заняття

1. Соціологічний підхід до аналізу права

2. Правова культура, правосвідомість і особливості їх формування

3. Соціальна природа правомірної і протиправної поведінки

4. Правова соціалізація особистості

Самостійна робота студента

1. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Право, правова культура, правосвідомість, правова культура, правова ідеологія, правова поведінка, правовий нігілізм.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Law; legal culture; legal consciousness; legal culture; legal ideology; legal behavior; legal nihilism.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Становлення та розвиток соціології права як специфічної галузі соціології»

2. «Сучасний стан соціології права»

· есе:

1. «Правове виховання та самовиховання особистості»

2. «Напрями реформування правової системи України: ваше бачення»

Вправи для домашнього завдання


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)