АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Р. Мертон розробив типологію поведінки залежно від став-

Читайте также:
 1. Антибактеріальні препарати вибору в залежності від виду бактеріального збудника.
 2. Вибір методики одержання функціонального відбитка залежно від стану слизової протезного ложа
 3. Гіпотеза залежності типу темпераменту від групи крові
 4. Девіантної поведінки
 5. Декларація незалежності
 6. Є рівним правом для всіх громадян незалежно від статі, раси, національності, освіти й кваліфікації.
 7. Загальні правила професійної поведінки готельного персоналу
 8. Залежно від строку, об’єднання підприємств поділяються на
 9. Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства яких видів?
 10. Залежно від форми участі відвідувачів у біржових торгах
 11. Земельні правовідносини можна класифікувати за інститутами земельного права та залежно від їх матеріального або процесуального характеру.
 12. Значення параметрів критеріальної залежності при вимушеному русі теплоносіїв

лення особистості до цілей та засобів їх досягнення:

а) конформізм;

б) інновація;

в) ________;

г) бунт, заколот.

(завершіть перелік).

6. Назвіть культурносхвалені девіації:

а) _______________;

б) _______________;

в) _______________;

г) _______________.

7. Соціологія девіантної поведінки вивчає:

а) галузь соціології, що вивчає закономірності і природу виникнення та протікання конфлікту як соціального явища;

б) галузь соціології, що вивчає соціально-економічні відносини у суспільстві;

в) суспільно-негативні процеси та явища, що реалізуються у поведінці людей;

г) закономірності розвитку інформаційних явищ у суспільстві.

8. За характером норм, що порушуються, можна виділити соціальні відхилення:

а) у локальному та загальному масштабах;

б) твердо фіксовані та гнучкі;

в) злочини, правопорушення, аморальні вчинки та ін.;

г) у національному та міжнародному масштабах.

9. Р.Мертон класифікує соціальні відхилення за:

а) характером норм, що порушується;

б) елементами їх внутрішньої структури;

в) об’єктом або сферами діяльності;

г) прийняттям чи запереченням людиною цілей суспільства та соціально схвалених засобів їх досягнення.

10. За об’єктом та сферою діяльності виділяють соціальні норми:

а) твердо фіксовані та гнучкі;

б) загальні і локальні;

в) загальнолюдські, норми суспільства, групові, колективні;

г) політичні, правові, економічні, естетичні, релігійні.

11. За суб’єктом, носієм норм виділяють такі соціальні норми:

а) твердо фіксовані та гнучкі;

б) загальні і локальні;

в) загальнолюдські, норми суспільства, групові, колективні;

г) політичні, правові, економічні, естетичні, релігійні.

12. Суперечність між вимогами нормативної системи та інтересами діючих суб’єктів є основною причиною соціальних відхилень:

а) твердження вірне;

б) твердження хибне.

13. Початковою ланкою соціальних відхилень є зміна ціннісних орієнтацій особистості:

а) твердження вірне;

б) твердження хибне.


Схеми та кросворди для розв’язку

1. Які із нижче наведених термінів належать відповідним визначенням?(з’єднайте стрілками)

· це представники соціального дна (бродяги, бомжі, безпритульні, бідняки, алкоголіки і наркомани). · це втеча від дійсності. ·
Пов'язаний з відкриттям цілей та визначенням засобів  
Припускає визначення цілей, але відкидає соціально-схвалені засоби їх досягнення.  
пристосування заради того, щоб не залишитися в ізоляції, не нажити неприємностей  
Ритуалізм
Ретритизм
Інновація
КонформізмСемінарське заняття №11

ТЕМА: «Соціологія праці»

План семінарського заняття

1. Виникнення і розвиток соціології праці

2. Соціальна сутність праці

3. Ринок праці в соціологічному вимірі

4. Стимулювання праці і трудова мобільність

Самостійна робота студента

1. Особливості застосування соціологічних методів для дослідження процесів праці.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Праця, ринок праці, безробіття, умови праці, трудова мобільність, трудова кар’єра, трудовий колектив, стимулювання праці.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)