АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Incident, conflict, avoidance, competition, accommodation, compromise

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Конфліктні ситуації в Україні за часів незалежності»

· ессе:

1. «Конфлікти та їх наслідки»;

Вправи для домашнього завдання

1. Гострота конфлікту – це:

a) Часові виміри існування конфлікту;

б) Ступінь зіткнення інтересів, глибина суперечностей учасників конфліктної ситуації;

в) Зовні структурно-динамічні кордони конфлікту.

2. Інцидент – це:

a) Крайня точка, коли напруження досягає свого піку;

б) Вихід із конфлікту одним із способів: насильство, примирення, розрив;

в) Перша сутичка конфліктів.

3. За масштабами соціальні конфлікти поділяються на:

a) Глобальні, соціетальні, регіональні;

б) Особистісні, міжособистісні, міжгрупові;

в) Релігійні, політичні, трудові.

4. До простих форм конфлікті відносять:

a) Бойкот, саботаж, словесна агресія;

б) Бунт суспільний протест, фізична агресія;

в) Чвари, конфронтація, цькування.

5. Конфлікти виконують такі функції:

a) Позитивні, негативні;

б) Первинні, вторинні;

в) Немає правильної відповіді.

6. Структурний метод управління конфліктом, що характеризується стримуванням прояву демонстрації ознак конфлікту, апелюючи до потреби в солідарності, називається:

а) метод відхилення;

б) метод розв’язання проблем;

в) метод згладжування;

г) метод компромісу.

7. Внутрішньоособистісний конфлікт виникає в результаті того, що :

а) виробничі вимоги не узгоджуються із особистими потребами або цінностями людини;

б) індивіди мають подвійну належність;

в) коли індивіди, які складають соціальну групу, зазнають тиску, передусім у вигляді адміністративних або економічних норм і розпоряджень;

г) сподівання групи суперечать сподіванням окремого індивіда.


Схеми та кросворди для розв’язку

Розв’яжіть кросворд.

                                         
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                         

Ключове слово _________________2. Хто перший звернув увагу на соціальний конфлікт

3. Принцип конфліктної поведінки

4. Конфлікт, що реалізувався в окремих актах – діях та протидіях конфліктної сторони

5. Функції конфліктів – позитивна і ...

6. За формою прояву визначають конфлікти соціально-економічні, ... , політичні, сімейні, релігійні

7. Об’єктивна ціль, за яку соціальні групи чи індивіди боряться, що спричинює конфлікт

8. Засновник моделі – «Конфліктна модель суспільства»

9. Тривалість конфлікту,час.


2. З’ясуйте взаємозв’язок.(позначте стрілками)

це людина, яка на підставі юридичних документів, нормативів, положень з’ясовує суть конфлікту, умовляє його учасників спокійно, розв’язати проблему, що виникла;
це прихована форма конфлікту, метою якого є всебічна шкода інтересам іншої сторони;  
це зіткнення двох або більше сторін організації, спрямованих отримання матеріальних і духовних цінностей в умовах протидії;  
це конфлікт, який характеризується суперечністю вимог, які одночасно висуваються індивіду різними ролями в конкретній ситуації;  
Соціальний конфлікт
Арбітр
Саботаж
Рольовий конфлікт


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)