АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Схеми та кросворди для розв’язку

Читайте также:
 1. Зміна схеми розрахунків з постачальниками (3 вдосконалення)
 2. Короткий опис технологічної схеми
 3. Короткий опис трьох продуктової технологічної схеми
 4. Основні принципи і схеми вивчення динамічного деформування і руйнування гірських порід
 5. ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗКУ ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ
 6. ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗКУ ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ
 7. ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗКУ ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ
 8. ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗКУ ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ
 9. Про корупційні схеми Катерини Чижмарь з Мін’юсту
 10. Складання блок схеми типового техпроцесу.
 11. Схеми та кросворди для розв’язку

1. Розв’яжіть кросворд:


По горизонталі:

1. Родина де переважає влада чоловіків над іншими членами сім'ї.

2. Місце проживання, коли молоді живуть з батьками жінки або поблизу них.

3. Процес «розчинення» сім'ї в суспільстві та зміни її функціональних кордонів.

4. Форма сім'ї яка складається з дорослих батьків і дітей, які від них залежать.

5. Шлюб між одним мужчиною і однією жінкою.

6. Місце проживання, коли молода відходить з своєї сім'ї і живе в сім'ї чоловіка або поблизу оселі його батьків.

7. Шлюб між однією жінкою і кількома мужчинами.

8. Шлюб між кількома мужчинами та кількома жінками.

9. Зростання економічної незалежності жінок.

10. Підхід. Спроба розгляду стосунків в сім'ї, представники якого звертають увагу передусім на складний суперечливий характер сімейних відносин.

По вертикалі:

1. Шлюб між одним мужчиною і кількома жінками.

2. Шлюб між одним та декількома іншими індивідами.

3. Фактор, що стає засобом з'єднання у сім'ю.

4. Сімейна системи де вплив і влада розподілені між чоловіком і жінкою майже порівну.

5. Місце проживання, коли молодята живуть окремо від своїх батьків.

6. Сімейна система де влада належить жінці і матері.

7. Заборона кровозмішування, виключення шлюбів або статевих зв'язків між особами, що є близькими кровними родичами.


Методи контролю

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових робіт, диктантів, поточного тестування.

 

Поточне тестування та самостійна робота Індивід.робота Модуль Підсумковий тест (екзамен) Сума  
15 БАЛІВ 20 БАЛІВ 50 БАЛІВ 100 БАЛІВ  
  15 БАЛІВ    

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)