АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Sociological research, sociological research program, social information, sampling, representativeness; hypothesis

Читайте также:
 1. Exercise 13. Read the following information, get ready to define terms “neuron”, “nervous system”.
 2. Family as the key social structure
 3. Innovation. Research and development department. A model for innovating for a big company.
 4. Of Student Research Society of International Center of the Lomonosov Moscow State University (ICL).
 5. Program, Abstracts and Publication
 6. Read ten top tips for research students and be ready to do the task after it.
 7. Research and Development
 8. SOCIAL INEQUALITY
 9. Social morality, rules and laws
 10. STUDENTS’ RESEARCH WORK
 11. TEXT 1. THE ROLE OF AIR TRANSPORT IN GENERAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Вибірка у соціологічному дослідженні.

Вправи для домашнього завдання

1.Лонгітюдне соціологічне дослідження - це дослідження:

а) разове; б) розвідувальне;

в) аналітичне; г) повторне.

2.Пілотажне соціологічне дослідження - це дослідження:

а) описове; б) аналітичне;

в) панельне; г) розвідувальне.

3.Процедурна частина програми соціологічного дослідження включає:

а)структурну операціоналізацію понять;

б)формулювання наукових гіпотез дослідження;

в)опис прийомів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації.

4.Теоретико-методичний розділ програми соціологічного дослідження включає:

а) визначення виду вибірки;

б) розробку методів збору первинної соціологічної інформації;

в) інтерпретацію й операціоналізацію основних понять дослідження.

5.При проведенні пілотажного або розвідувального дослідження застосовується метод:

а) квантової вибірки; б) стихійної вибірки;

в) кластерного відбору; г) метод основного масиву.

7. Методом соціологічного дослідження є:

а)проведення соціологічного експерименту над об 'єктом;

б)отримання нових знань про об 'єкт вивчення;

в)розробка наукової гіпотези.

8. Найрідше використовується при дослідженнях метод:

а) спостереження; б) експеримент;

в) анкетування.

9. Метою пілотажного дослідження є:

а)апробація методики дослідження;

б)опис загальних рис розвитку суспільства:

в)детальний аналіз об 'єкта дослідження.

10.Результатом якого дослідження є аналіз об'єкта, розробка правил, теорій:
а) описового; б) пілотажного;

в) аналітичного.

11.Аналітичне дослідження:

а) має наметі не лише отримання інформації, ай з 'ясування практично-
наслідкових зв 'язків та відносин;

б) проводиться за певною програмою та передбачає отримання важ­
ливих відомостей про те чи інше соціальне явище;

в) охоплює невелику кількість тих, хто обстежується, та проводить­
ся за спрощеною програмою.

12. Наукова гіпотеза -це:

а) припущення; б) затверджена теорія;

в) неперевірене практикою положення.

13.У методологічному розділі програми соціологічного дослідження є всі
нижче перераховані пункти, крім:

а)формулювання робочих гіпотез;

б)визначення основних методів збору інформації;в)формулювання та обгрунтування проблеми дослідження, визначення об'єкта та предмета дослідження;

г)визначення мети та завдань дослідження, уточнення, інтерпретація основних понять.

14. Сукупність соціальних об'єктів, на які поширюються висновки досліджен­ня, називається:

а) експериментальною групою; б) генеральною сукупністю;

в) референтною групою; г) вибірковою сукупністю.

15. Вибіркова сукупність при дослідженнях - це:

а)певна кількість елементів генеральної сукупності, відібраних за пев­ними правилами;

б)частина генеральної сукупності, відібрана випадково, без системи;

в)уся генеральна сукупність, згрупована за певними ознаками.

16. Соціологічне дослідження - це:

а)система знань та навичок, що дозволяє професійно займатися соціологією;

б)система параметрів майбутнього соціального об'єкта або якісно
нового стану існуючого об 'єкта;

в)система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють
отримати достовірні знання про той чи інший процес або явище сус­пільного життя;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)