АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які з перелічених явищ були причиною виникнення політики?

Читайте также:
 1. Виникнення i розпад загальноiндiйської держави / друга пол. I тис. до н.е./.
 2. Виникнення асептики
 3. Виникнення держави і розвиток економіки
 4. Виникнення держави та рання історя Китаю.
 5. Виникнення етики в системі філософського знання
 6. Виникнення і перебіг АГ тісно пов'язані з наявністю факторів ризику.
 7. Виникнення і розвиток вищих навчальних закладів у світі. Поява університетів.
 8. Виникнення і розвиток грошових відносин
 9. Виникнення і розвиток Економічної теорії
 10. Виникнення міста в Європі
 11. Виникнення міста Рима та правління царів
 12. Виникнення міської драми. Жанрова своєрідність мораліте, фарсу та соті.

а) розповсюдження світових релігій;

б) усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів;

в) поділ суспільства на класи;

г) становлення капіталістичних відносин;

ґ) поява перших державних утворень,

д) територіальні конфлікти, війни;

е) конфлікти в системі "держава особа";

є) національні конфлікти;

ж) виникнення ринкових відносин і вільного товарообігу;

з) розповсюдження наукових знань і розвиток філософії.

6. Метою політики є:

а) забезпечення панування одних суспільних груп над іншими;

б) узгодження соціальних інтересів;

в) на основі спільних інтересів об'єднувати усі верстви суспільства
та спрямовувати їх дії на вирішення важливих суспільно-державних
завдань;

г) визначення лідера.

Хто з перелічених мислителів ввів в обіг чимало положень, визначень соціології політики?

а) М. В е бер; б) Е.Мейо;

в) Ф.Тейлор; г) П.Сорокін;

ґ) Цж.Мердок; д) К.Леві-Стросс;

е) Р.Мертон; є) Ю.Хабермас.

Які з перелічених компонентів Ви віднесли б до внутрішніх складових

Соціології політики?

а) електоральна соціологія;

б) соціологія політичних рухів і партій;

в) етносоціологія;

г) соціологія держави;

ґ) соціологія політичного лідерства;

д) соціологія міжнародних відносин;

е) соціологія політичної освіти;

є) соціологія політичної свідомості та політичної поведінки;

ж) соціологія політичного маркетингу.

9. Політична партія - це:

а) структурно неоформлене об'єднання громадян, яке має тимчасовий характер і спрямоване на виконання певних завдань;

б) організована частина суспільства, члени якої об'єднуються вибороти владу в державі та утримати її;

в) об'єднання, яке створюється при державному органі і є формою
прояву громадської активності мас;

г) об'єднання різних соціальних сил для реалізації поставленої мети

До дослідників соціології політичних партій та рухів відносяться?

а) Т.Парсонс; б) М.Дюверже;

в) Р.Дарендорф; г) П.Блау;

ґ) Є.Вятр; д) Н.Смелзер.

11. Складова соціології політики соціологія держави вивчає:

а) сутність правової держави,

б) взаємодію держави з громадянським суспільством;

в) походження держави;

г) форми державного устрою;

г) функції держави;д) нічого з переліченого;

е) усе з переліченого.

Що таке екзитпол?

 

Схеми та кросворди для розв’язку

Заповніть схему.

СТРУКТУРА ПОЛІТИКИ
 
 
 

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІТИКИ
 
 
 Семінарське заняття №15

ТЕМА: «Соціологія громадської думки»

План семінарського заняття

1. Громадська думка її суть та функції

2. Громадська думка як соціальний інститут

3. Досвід вивчення громадської думки в різних країнах

Самостійна робота студента

1. Роль громадської думки в політиці

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Громадська думка, аудиторія, канали вивчення громадської думки, громадська свідомість, реальна свідомість мас, референдум, масові опитування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)