АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Словничок іншомовних слів. (перекладіть і запам’ятайте)

Читайте также:
  1. Словничок іншомовних слів
  2. Словничок іншомовних слів
  3. Словничок іншомовних слів
  4. Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Religion; religious values​​; church; sacralization; resakralization; secularization; religious consciousness; religious activities; religious attitudes; religious organizations; atheism; non-traditional religions.

· Теми для написання:

· рефератів:

1. «Релігія як фактор комунікативної спільності та національного життя»

2. «Новітні релігійні течії»

· есе:

1. «Місце та роль церкви у сучасній українській державі»

2. «Фатум, доля та вищі сили у житті людини. Чи здатна людина самостійно управляти своїм життям, своєю долею?»

Вправи для домашнього завдання

1. Взаємопроникненість суспільства і релігії, вплив останньої на зміни в суспільному середовищі, поряд із іншими суспільними фак­торами вивчає:

a) Соціологія праці;

б) Соціологія економічного життя;

в)Соціологія релігії;

г)Соціологія культури.

2. Найбільший внесок у становлення соціологічного дослідження ре­лігії зробив:

a) К. Маркс;

б)Е. Мейо;

в)Ф. Харцерберг;

г)Ф. Тейлор.

3. Ключовим питанням соціології релігії є:

a) основні догмати релігій;

б)механізм поширення релігії;

в)виникнення релігії;

г)з'ясувати суть при­роди релігії.

4. Релігія виступає у суспільстві:

a) соціальним інститутом;

б)соціальним законом;

в)соціальною спільнотою;

г)соціальною нормою.

5. Основне завдання релігії полягає у:

a) пожвавленні та зміцненні колектив­них ідей і почуттів, з яких і складається єдність суспільства;

б)донесенні релігійних догматів до суспільства;

в)роздрібненні суспільства на основі різних релігійних вірувань;

г)контролі над елементами соціуму.

6. Основні функції будь-яка релігія реалізує через:

a) державу;

б)церкву;

в)ЗМІ;

г)політику.

7. Релігія — це:

а) особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціалізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне забезпечення;

б) система вірувань і ритуалів, за допомогою якої група людей пояснює та реагує на те, що вважає надприродним та священним;

в) система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.8. Релігія виступає у суспільстві:

а) соціальним інститутом;

б) соціальним законом;

в) соціальною спільнотою.

9. Найбільш розвинутою соціальною функцією релігії у наш час є:

а) політична функція;

б) економічна функція;

в) ілюзорно-компенсаторна функція;

г) конструктивна функція.

10. Соціологія релігії вивчає:

а) появу і розвиток релігійних уявлень;

б) відношення віруючої людини до об’єкта поклоніння;

в) вплив релігії на соціальну поведінку.

11. Найбільш розвинутою соціальною функцією релігії у наш час є:

a) політична функція;

б)економічна функція;

в)ілюзорно-компенсаторна функція;

г)конструктивна функція.


Схеми та кросворди для розв’язку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)