АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Family; youth; marriage; non-traditional marriages; commune; polygamy; population policy of the state

Читайте также:
 1. Analysis of the current antiinflation policy in the Republic of Kazakhstan
 2. CHAPTER 1. THEORETICAL ASPECTS OF THE MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
 3. Goals and objectives of the monetary policy
 4. Money. Banking and monetary policy. Money: role forms and functions.
 5. Population and Geographical position
 6. Population of the U.S.A.
 7. Rectors, higher education, national school, fields of study, education, standards, abilities, integration, take into account, state policy, principles, space
 8. The main challenges of monetary policy in the Republic of Kazakhstan at the contemporary stage development
 9. The main directions of the monetary policy
 10. The main tools of monetary policy
 11. Theoretical bases of monetary policy

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Проблеми студентської сім’ї»

2. « Мотиви розлучень»

3. «Нестандартні сім’ї»

4. « Основні проблеми сучасної української молоді»

· есе:

1. «Нетрадиційні сім’ї в Україні: норма реальності чи вигадки?»

2. «Чи може сучасна молода людина самостійно добитися успіху в Україні?»

Вправи для домашнього завдання

1. Соціологія вивчає сім’ю як:

а) соціальний інститут та соціологічну категорію.;

б) сферу відносин між чоловіком і жінкою;

в) соціальний інститут та малу соціальну групу;

г) соціологічну категорію.

2. Які з нижче наведених термінів означають форму сім’ї:

а) полігінія;

б) аномія;

в) поліандрія;

г) девіація.

3. Сім'я, що складається із представників двох поколінь: батьків та їхніх
дітей, називається:

а) полігамною сім 'єю;

б) нуклеарною сім 'єю;

в) розширеною сім'єю;

г) полігінійною сім'єю.

4. В нинішній європейській культурі статеве співжиття кровних родичів
трактується як:

а) полігамна сім'я;

б) інцест;

в) нуклеарна сім'я;

г) полігінійна сім'я.

5. В якому із творів українських письменників описано процес розпаду
складної багатопоколінної сім'ї:

а) "Наталка Полтавка";

б) "Кайдашева сім'я";

в) "Захар Беркут";

г) "Назар Стодоля".

6. Який із типів сім'ї не зафіксований в українській історії:

а) моногамна нуклеарна сім'я;

б) полігінійна сім'я;

в) поліандрійна сім'я;

г) складна багатопоколінна сім'я.

7. Сім'я, взаємини в якій будуються на основі взаємної поваги і де немає яскраво вираженого лідера, називається:

а) егалітарною;

б) моногамною;

в) авторитарною;

г) нуналуальною,

9. Моногамний шлюб - це шлюб між:

а) однією жінкою і кількома чоловіками;

б) одним чоловіком і кількома жінками;

в) кількома чоловіками і жінками одночасно;

г) одним чоловіком і однією жінкою.

У якій з відповідей найповніше й найглибше розкрито предмет соціології молоді?

а) вироблення понятійно-категоріального апарату для вивчення сут­ності молоді, специфіки її життєдіяльності в суспільстві:

б) аналіз стану та динаміки ціннісних орієнтацій молоді;

в) вивчення процесів формування політичних, моральних, професійних та естетичних інтересів позицій;

г) вивчення чинників, які впливають на формування свідомості та
реальної поведінки різних груп молоді;

д) визначення поняття "молодь" та встановлення її вікових меж;

е) вивчення механізму формування свідомості молоді, співвідношення біо­логічного та соціального, а також чинників, які впливають на свідомість і поведінку людини;

є) дослідження взаємодії поколінь і визначення ролі вікових етапів у структурі життєвого циклу особи;

ж) вивчення механізмів соціалізації та виховання молодого покоління,
набуття соціальної зрілості та становлення молоді як суб'єкта історії.

11. Яка найпоширеніша точка зору вікових меж молоді?
а) 16 – 30 років

б) 11 – 25 років

в) 15 – 28 років

г) 16 – 24 років

д) 14 – 35 років

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)