АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Валові збори продукції сільськогосподарських культур СК «Агробізнес»

Читайте также:
 1. I. Приготовление фиксированных препаратов из культур микроорганизмов, растущих на плотных и жидких питательных средах.
 2. II. Культура и экономика.
 3. III. Культурологический модуль.
 4. III. Путешествие на станцию “Физкультурная»
 5. IV. Культурно-просветительская работа.
 6. VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА США
 7. X. Исторические науки о культуре
 8. XIV. Объективность культурной истории
 9. а) З основ законодавства України про культуру.
 10. А) общекультурных (ОК)
 11. А)Сущность семиотического подхода к культуре, виды знаковых систем.
 12. Автор выделяет следующую причинно-следственную связь проблем развития сферы физкультурных и спортивных услуг в РМ
Культури Роки 2013 р.% до 2011 р.
2011 р. 2012 р 2013 р
Пшениця озима 137,8
Гречка 71,3
Кукурудза на зерно 211,2
Ячмінь ярий 241,6
Горох - -
Соняшник - -
Соя 171,2
Ріпак озимий - - -
Овочі відкритого ґрунту 90,1
Вартість валової продукції, тис грн. за співставними цінами     21284,48     15598,99     18414,62     86,5

 

Проаналізувавши валові зборі культур СК «Агробізнесу» Київської області Кагарлицького району, можна сказати, що кожного року валові збори культур збільшується так , у 2013 році він склав: озимої пшениці 27658 ц, кукурудза на зерно – 63200 ц, ячмінь ярий – 13963ц, соя—9399 ц,але є такі культури , яких взагалі перестали сіяти – горох, ріпак озимий.

Вартість валової продукції у 2013 році порівняно з 2011 роком зменшилась за співставними цінами відповідно на 13,5% . Форми оплати праці поділяються на відрядну і погодинну. В першому випадку заробіток визначається за відрядними розцінками за обсяг виконаних робіт, або за одиницю виробленої продукції, в другому – відпрацьованим часом. При цьому враховується кваліфікація працівників, якість праці.

При відрядній і погодинній системах оплати праці застосовуються такі її різновиди: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивно-преміальна, пряма відрядна, проста погодинна.

Пряма відрядна система – заробіток працівника перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийнятою у господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку за дану роботу.

Відрядно-преміальна система – за обсяг виконаних робіт у межах встановленої норми виробітку, за кожну одиницю виконаної роботи заробіток нараховується в межах прийнятої тарифної ставки, а за перевиконання норми – нараховується премія. Премії можуть становити 30-50% від тарифної ставки за виконану понаднормативну роботу.

Відрядно-прогресивно-преміальна система – розцінки в межах норми залишаються незмінними, а з перевиконанням даної норми підвищується за прогресивно-зростаючою шкалою, яка розробляється відповідно до конкретних умов. Чим більше перевиконується норма, тим вища премія за кожну її одиницю. Проста погодинна система – нарахування оплати праці на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до кваліфікації і відпрацьованого часу.Оплата праці у рослинництві – бригадах і ланках проводиться по діючих тарифних розрядах за фактично виконаний обсяг робіт, згідно діючої тарифікації. На роботах, пов’язаних з шкідливими умовами праці, оплата праці підвищується на 12%.

Оплата праці трактористів-машиністів має ряд особливостей. Залежно від їх знань і досвіду роботи присвоюється І, ІІ, ІІІ класи кваліфікації. Надбавку за класність виплачують до заробітку на механізованих роботах, які оплачуються по тарифних ставках трактористів-машиністів (І клас – 20%, ІІ клас – 10%).

Для жінок-механізаторів норма виробітку знижується на 10%, при цьому тарифна ставка не змінюється.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)