АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначимо обсяг механізованих робіт та потребу в тракторах і комбайнах у СК «Агробізнес» за допомогою таблиці 2.11

Читайте также:
 1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. V. Заповнити таблиці.
 4. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.
 5. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
 6. Аналіз обсягів виробництва продукції
 7. Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції
 8. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 9. Асортимент та обсяг виробництва кондитерських виробів по ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2010 рік, кг
 10. Аудит нарахування внесків до фондів на заробітну плату
 11. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 12. Беззбитковий обсяг виробництва і реалізації продукції

Таблиця 2.11

Обсяг механізованих робіт та потреба в тракторах і комбайнах в СК «Агробізнес»

Назва сільськогосподарських культур Площа посіву, га Щільність механізованих робіт згідно прийнятої технології вирощування с.-г. культур, ет. га/га Обсяг механізованих робіт, ет.га
Озима пшениця
Гречка 4,4 1284,8
Кукурудза на зерно 11,2 9004,8
Ячмінь 6,5 2047,5
Усього

­

Розглянувши дану таблицю можна сказати що, для визначення обсягу механізованих робіт для площ відповідних культур становить, озимої пшениці – 3171 ет.га, гречки – 1284,8 ет. га, кукурудзи на зерно – 9004,8 ет.га, ячменю – 2047,5 ет.га.

Розрахуємо потребу в тракторах та комбайнах у СК «Агробізнес» у таблиці 2.12

Таблиця 2.12

Розрахунок потреби в тракторах та комбайнах СК «Агробізнес»

Назва та марки машин Річний обсяг робіт, ет.га,га Річний нормативний виробіток на 1 машину ум.га, га Необхідна кількість машин, шт
Трактори :
Т – 150К 6978,6
«Беларус» 8529,4
Комбайни:
«John Deere»

Отже, розрахувавши дану таблицю, можна зробити висновок, що необхідна кількість машин, яка потрібна для роботи на підприємстві, не відповідає наявності. Необхідна кількість машин відповідно становить:

Т – 150К – 2 шт.; «Беларус» – 3 шт.; «John Deere» – 4 шт.

План трудових ресурсів та оплата праці

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата поділяється на основну й додаткову. Крім того, передбачаються інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності і господарювання.

Оплата праці в рослинництві і тваринництві сільськогосподарських підприємств проводиться відповідно до розцінок за 1ц (одиницю) виробленої (реалізованої) продукції або за вартість її у грошовому виразі.

Значного поширення у сільськогосподарських підприємствах набула акордно-преміальна оплата праці. При цьому в рослинництві і тваринництві вона здійснюється відповідно до розцінок за продукцію або за валовий доход.Розцінки оплати праці за продукцію визначають за тарифними ставками і технологічними картами вирощування і збирання сільськогосподарських культур, виробництва продукції тваринництва. На основі технологічних карт планують тарифний фонд оплати праці. Розцінки за продукцію обчислюють, виходячи з плану чи норми виробництва продукції і тарифного фонду оплати праці, збільшеного до 150% залежно від рівня врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності худоби і птиці.

У державних підприємствах чисельність працівників у плані по праці визначають для рослинництва, тваринництва і для допоміжних підприємств на основі планових обсягів робіт у технологічних картах. При цьому встановлюють кількість працюючих і фонд заробітної плати за такими категоріями: постійні робітники; сезонні і тимчасові робітники; інженерно-технічні працівники; службовці; молодший обслуговуючий персонал і пожежно-сторожова охорона; працівники житлового господарства, дитячих І культурно-побутових закладів; працівники торгівлі і громадського харчування; працівники, зайняті на капітальному ремонті будівель і споруд.

У недержавних господарствах план по праці складають з урахуванням даних про склад членів господарства і інших працівників та можливих змін у цьому складі протягом планового року. По галузях і в цілому по господарству обчислюють середньорічну кількість працівників, затрати праці в людино-днях, основну оплату праці (грішми і продуктами), додаткову оплату та інші доплати, оплату праці в цілому за рік (грішми і продуктами). Як основну оплату праці, так і додаткову з доплатами визначають на кожний квартал року.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)