АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Комплекс для глядачів

Читайте также:
 1. I. КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПУСКНИКУ
 2. Агропромисловий комплекс
 3. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 4. Антропосоциогенез и его комплексный характер
 5. Б) образование комплекса антиген-антитело
 6. Б)Культурные универсалии, элементы, комплексы и образцы.
 7. ВИМОГИ ДО ПАРАМЕТРІВ КІНОЕКРАНА ТА ЗАЛУ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ПРИ ОБЛАДНАННІ КІНОУСТАНОВКОЮ
 8. Вопрос 11: Симптом и симптомокомплексы спонтанной вестибулярной дисфункции и методы их определения.
 9. Вопрос 33: Клубы . Состав помещений. Помещения зрительного комплекса. Помещения демонстрационного комплекса. Клубный комплекс помещений
 10. Встреча группы. Комплексный обед в ресторане
 11. Выбор принципиальной схемы щитового комплекса
 12. Выбор структуры комплекса коммуникаций

6.2 Склад і норми площі комплексу для глядачів на одне місце в залах для глядачів слід приймати згідно з таблицею 13.

Таблиця 13

Найменування приміщень Площа на одного глядача/відвідувача, м2, не менше Додаткові вказівки
Касовий вестибюль, у тому числі: касові кабіни 0,05-0,06   - Передбачається за сумарної місткості залів для глядачів 400 місць і більше Площею не менше 2,5 м2. Кількість касових кабін визначається з розрахунку: одна кабіна на 400 місць у запах для глядачів
Кабінет чергового адміністратора - Площею не менше 6 м2
Вхідний вестибюль1), у тому числі: комплексу для глядачів клубного комплексу 0,2-0,3   0,3 на одного глядача 0,15 на одного відвідувача клубного комплексу  
Гардеробна за бар'єром 0,08-0,1  
Кімната для куріння 0,05-0,07  
Санітарні вузли:   комплексу для глядачів     клубного комплексу 2,0-2,5 на один прилад Проектуються з розрахунку рівного співвідношення чоловіків і жінок Кількість приладів у санвузлах слід приймати: в чоловічих – один унітаз, два пісуари, один умивальник на 100 чоловіків; у жіночих – два унітази, один умивальник на 50 жінок 3 розрахунку: один унітаз, один пісуар, один умивальник на 150 чоловіків; два унітази, два умивальники на 150 жінок
Фойє-вестибюль 0,4-0,45  
Фойє-зал для масових заходів 0,5-0,63 При центрах культури за завданням на проектування
Буфет або буфетна стойка у фойє чи фойє-вестибюлі з підсобними приміщеннями   3 розрахунку 12-15 % відвідувачів комплексу для глядачів
Комора меблів при фойє 0,02 Площею не менше 10 м2
Кулуари 0,25 Передбачаються при проектуванні театрально-концертного залу
Комора для інвентаря та меблів при залі 0,05 Площею не менше 10 м2. Слід передбачати при залах з горизонтальною підлогою
1) Вестибюльна група приміщень може бути загальною для всієї будівлі або передбачатися на дві-три групи приміщень для відвідувачів чи в кожній з функціональних груп.

Демонстраційний комплекс

Естради і сцени6.3 Види естрад і сцен залежно від типу клубу, центру дозвілля і місткості залу для глядачів слід приймати згідно з таблицею 14, а їх розміри – згідно з таблицею 1, для кіноконцертного залу – згідно з завданням на проектування.

Допускається проектувати відкриті до залу естради з розмірами, не менше від указаних у таблиці 1.


ДБН В.2.2-16-2005 С. 17

Оркестрову яму для сцен С-1 ¸ С-3 і С-5 та естрад слід проектувати розмірами, м, не менше: ширина 2,5, ширина прорізу – 1,7, висота (до низу виступних конструкцій) – 1,9.

Розміри оркестрової ями для сцен С-4 та С-6 рекомендується приймати згідно з 5.6 цих Норм.

В фойє, танцювальних залах і аудиторіях допускається влаштування естрад, розмір яких по­винен бути не менше 4 х 3 м.

При сценах С-1 ¸ С-6 і естрадах Е-4 ¸ Е-6 необхідно, а при естрадах Е-1 ¸ Е-3 рекомендується передбачати приміщення очікування виходу на сцену відповідно до 5.7 цих Норм.

Таблиця 14


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)