АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 6. Вказівки до виконання контрольної роботи.
 7. Вказівки по виконанню випробування компресора, аналізу результатів та розрахунків
 8. Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту.
 9. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 10. Загальні вказівки
 11. Загальні методичні вказівки
 12. Загальні методичні вказівки

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Внутрішньої медицини № 3з курсом сестринської справи

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з практичного заняття для студентів

 

Навчальна дисципліна «Внутрішня медицина»

 

МОДУЛЬ № 4 «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

 

Змістовий модуль №1 «Невідкладні стани в кардіоревматології»

 

Тема № 37 « Ведення хворого з гострим коронарним синдромом »

 

 

Курс VI Факультет Медичний

 

 

Затвержено на методичній нараді

кафедри « »________ 200__р.

Протокол № ___.

Зав. кафедри_____________(П.,І.,Б.)

/підпис/

 

Одеса – 2013 р.

 

Модуль №4 «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

Змістовий модуль №1«Невідкладні стани в кардіоревматології»

1.Тема практичного заняття № 37: «Ведення хворого з гострим коронарним синдромом» - 6 год.

2. Актуальність теми:

Серцево-судинні захворювання займають перше місце в структурі смертності жителів України (62,5%), в переважній кількості випадків основою їх патогенезу є атеросклеротичне ураження кровоносних судин, що обумовлює в 66,6% випадків розвиток ішемічної хвороби серця (ІХС). Гострий коронарний синдром (ГКС) – група симптомів і ознак, які дають змогу підозрювати гострий інфаркт міокарда (ГІМ) або нестабільну стенокардію (НС).

Термін ГКС використовується при першому контакті з хворими як попередній діагноз і включає ГКС зі стійкою елевацією сегмента ST на ЕКГ і без такої. Перший, як правило, передує ГІМ із зубцем Q на ЕКГ, другий – ГІМ без Q і НС (заключні клінічні діагнози). Введення терміну ГКС пов’язане з важкістю проведення диференційної діагностики гострих динамічних станів при ІХС та вибором лікувальної тактики до встановлення заключного діагнозу.

3. Цілі заняття:

3.1. загальні цілі:

- ознайомитися з медико-соціальним значенням ГКС, сформувати уявлення значення ГКС та його наслідків у структурі захворюваності та смертності.

3.2. Виховні цілі:

- розвинути уявлення о впливі екологічних та соціальних факторів, устрою життя на розвиток ішемічної хвороби серця (ІХС);

- сформулювати деонтологічні правила при роботі з хворими на ІХС та основи психотерапевтичного підходу до хворих та їх родичів;- розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій при роботі з хворими на ІХС.

3.3. Конкретні цілі:

- знати:

1.Визначення, причини розвитку ГКС;

2.Механізми формування стенозу коронарних судин та методи

його виявлення;

3.Клінічні прояви ГКС;

4.Сучасні підходи до діагностики ГКС;

5.Клінічну фармакологію антиангінальних, тромболітичних,

антикоагулянт них та антитромбоцитарних препаратів

6.Ппринципи надання невідкладної допомоги при ГКС.

 

 

3.4. На основі теоретичних знань з теми:

- оволодіти методиками /вміти/:

1.Провести диференційну діагностику ГКС з іншими проявляннями кардіологічного синдрому ;

2.Визначити стратегію лікування кожного конкретного випадку та надати конкретні рекомендації хворому;

3. Вміти надати невідкладну допомогу хворому з різними варіантами ГКС.

 

4. . Матеріали до аудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інте­грація).

 

Дисципліни Знати Вміти
1. Попередні дисципліни
1.1 Анатомія (нормальна) Анатомія серця, крупних судин та коронарного кола кровообігу  
1.2 Патологічна анатомія Закономірності формування атеросклерозу коронарних судин  
1.3 Нормальна фізіологія Рівні регуляції серцево-судинної системи  
1.4 Патологічна фізіологія Основні патогенетичні механізми формування тромботичних ускладнень, механізм формування некрозу міокарда.  
1.5 Пропедевтика внутрішніх хвороб Особливості опитування, огляду та об’єктивного обстеження у пацієнтів з ІХС; сучасні методи діагностики ІХС. Провести опитування, огляд та обстеження хворого з ІХС. Інтерпретувати дані лабораторних та інструментальних досліджень (ЕКГ, Ехо-КС,
1.6 Фармакологія Основні класи антиангінальних, тромболітичних, антикоагулянт них та антитромбоцитарних препаратів. Вміти виписати у рецептах препарати вказаних груп
2. Внутрипредметні інтеграції
2.1 Психіатрія Особливості формування розладів психоемоційного стану у хворих з гострим коронарним синдромом Виявити у хворого можливе враження психоемоційної системи
         

 

‡агрузка...

1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)