АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Матеріали щодо методичного забезпечення заняття

Читайте также:
 1. C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта
 2. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 3. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 4. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 5. V. Зміст теми заняття.
 6. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 7. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
 8. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 9. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 10. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 11. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення
 12. В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали.

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тести.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення ГКС.

2. Поясніть різницю між ГКС без елевації сегмента ST та з елевацією сегмента ST.

3. Перелікуйте клінічні діагностичні критерії ГКС.

4. Які методи дослідження є обов’язковими для ГКС без елевації сегмента ST?

5. Які методи дослідження є додатковими для ГКС без елевації сегмента ST?

6. Перелікуйте ЕКГ-критерії ГКС.

7. Які біохімічні показники є маркерами ГКС.

8. Основні принципи лікування ГКС.

9. Що є критерієм ефективності лікування?

 

Тестові завдання:

· Перерахуйте основні ЕКГ-ознаки гострого коронарного синдрому:

А) Депресія сегменту ST > 1 мм;

В) Сплющений зубець Т;

С) Зменшення амплітуди зубців в стандартних відведеннях;

Д) Високий Т в V5-V6;

E) Елевація сегменту ST Вірно: А, Е.

· Найбільш інформативним маркером некрозу міокарда є:

А) зниження рівня тропоніну

В) збільшення рівня АЛТ

С) збільшення рівня АСТ

Д) зниження рівня КФК

Е) збільшення рівня Тропініну Вірно: Е.

· У якості ранньої реканалізації оклюдованої коронарної артерії застосовують:

А) антиішемічну терапію

В) тромболітичну терапію

С) дезагрегантну терапію

Д) метаболічну терапію

Е) антиаритмічну терапію Вірно: В.

· У якості базового лікування при ГКС із стійкою елевацією сегменту ST слід застосовувати:

А) тканьовий активатор плазміногену + низькомолекулярний гепарин + клопідогрель + аспірин

В) фібринолізин + гепарин + клопідогрель + аспірин

С) стрепокіназу + гепарин + тіклопедін

Д) абсиксимаб + гепарин + аспірин

Е) урокіназу + абсиксимаб + аспірин Вірно: А.

· У якості базового лікування при ГКС і блокадою лівої ніжки пучка Гіса слід застосовувати:

А) стрепокіназу + гепарин + тіклопедін

В) фібринолізин + гепарин + клопідогрель + аспірин

С) тканьовий активатор плазміногену + низькомолекулярний гепарин + клопідогрель + аспірин

Д) абсиксимаб + гепарин + аспірин

Е) урокіназу + абсиксимаб + аспірин

Вірно: С.

· У якості базового лікування при ГКС без стійкої елевації сегменту ST слід застосовувати:

А) низькомолекулярний гепарин + клопідогрель + аспірин

В) фібринолізин + гепарин + клопідогрель + аспіринС) тканьовий активатор плазміногену + низькомолекулярний гепарин + клопідогрель + аспірин

Д) абсиксимаб + гепарин + аспірин

Е) урокіназу + абсиксимаб + аспірин Вірно: А.

· Наведіть групи хворих, яких слід віднести до високої групи ризику розвитку ІМ і серцево-судинної смерті:

А) з повторними епізодами ішемії міокарда (повторний больовий синдром і/ або зміни сегмента ST – депресія чи нестійка елевація)

В) з ранньою післяінфартною стенокардією

С) з підвищеним рівнем тропоніну

Д) пацієнтів молодого віку

Е) з тяжкими аритміями (ШТ, фібриляція шлуночків) Вірно: А, В, С

 

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти упідручниках:

- основна:

1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики та лікування. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006.С. 58-90.

2. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /за ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. – 4-е вид., доп. і перероб. - Вінниця, 2002. С. 99-113.

 

-додаткова:

1. Амосова Е.И., Ткаченко Л.А. Лечение инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Основне положення рекомендацій Американського кардиологического коледжа и Американской ассоциации кардиологов – 2004. Часть 1. Серце і судини – 2005; 2 с. 19-26

2. Малая Л.Т., Хворостинка В.Н. Терапія. Харьков: Факт-2001: 1032 с.

3. Нетяженко В.З., Барна О.М. Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (Рекомендацій Американського кардиологического коледжа та Американской ассоциации серця: перегляд існуючих рекомендацій)– Мистецтво лікування 2004. 9. 8-14

4. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органв. Практическое руководство: „Мн” Выш.шк. Витебск: Белмедкнига 1997: С.151-156.

5. Т.Н.Липницкий. Инфаркт миокарда. Учебное пособие. Винница. 1999

6. Малая Л.Т., Волков В.Л., Коваль С.М. Невідкладна допомога в

кардіології. Київ. / Здоров’я. 1999. С.178-192.

‡агрузка...

7. Сыркин А.Л. Инфаркт миокарда. М.: - Медицина, 1991.

8. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Дніпропетровськ. – 2002

9. Внутрішні хвороби /За ред Глушка Л.В. – Ів.-Франківськ. 2004.

10. Гострі коронарні синдроми /Під ред. Н.М. Середюка, І.П. Вакалюка. Тернопіль. Укрмедкнига. – 2001.

 

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми

заняття.

 

№№ п.п. Основні завдання Вказівки Відповіді
1. Визначення ГКС Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /за ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. – 4-е вид., доп. і перероб. - Вінниця, 2002. С. 99-113. Гострий коронарний синдром (ГКС) – група симптомів і ознак, які дають змогу підозрювати гострий інфаркт міокарда (ГІМ) або нестабільну стенокардію (НС).
2. Алгоритм діагностики ГКС Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /за ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. – 4-е вид., доп. і перероб. - Вінниця, 2002. С. 99-113.   ЕКГ-критерії ГКС: горизонтальна депресія сегмента ST та/або «коронарний» негативний зубець Т. Можлива також відсутність цих ЕКГ-змін. Біохімічні критерії ГКС: підвищення в сироватці крові вмісту КФК, насамперед МВ-КФК, із подальшим зниженням у динаміці та/або серцевих тропонинів Т чи І. У суперечливих випадках ці критерії є визначальними.  
3. Алгоритм надання невідкладної допомоги при ГКС Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /за ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. – 4-е вид., доп. і перероб. - Вінниця, 2002. С. 99-113.   ГКС з стійкою елевацією сегменту ST або блокадою лівої ніжки пучка Гіса свідчить про гостру оклюзію коронарної артерії Основою лікування є системний тромболізис (актілізе, металізе, стрептокіназа) або хірургічна коронарна реваскуляризація (стентування обо АКШ) ♥ Антиішемічні засоби (нітрати, бета-адреноблокатори) ♥ Антикоагулянти (НФГ, НМГ, гірудін) ♥ Дезагреганти (аспірин, клопідогрель, абсиксимаб, ептифібрид) ♥ іАПФ ♥ Статини ♥ Метаболічні засоби (триметазидин, корвітин, неотон) ♥ Психотропні засоби  

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)