АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Lue teksti ja keksi otsikko. Nyt on syksy. Syksy on ihanavuodenaika

Читайте также:
  1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
  2. Lue teksti ja keksi otsikko.
  3. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
  4. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.

 

Nyt on syksy. Syksy on ihanavuodenaika. Puut ovat kirjavia. Keltaiset ja punaiset lehdet lentelevätilmassa. Päivä on lyhyt, mutta yö on pitkä ja pimeä. Metsässä on paljon marjoja ja sieniä. Suolla on paljon karpaloita. Syksy on kiva vuodenaika.

Vastaa.

 

1) Onko päivä pitkä syksyllä?

2) Onko metsässä paljon marjoja?

3) Missä karpalo kasvaa?

4) Onko syksy ihana vuodenaika?

 

7. Составь план рассказа об осени.

 

8. Расскажи об осени по составленному плану.

 

Lue dialogi.

 

- - - - - - Käytkö sinä metsässä? Minä käyn metsässä joka syksy. Mitä sinä teet metsässä? Minä kerään marjoja ja sieniä. Mitä marjoja sinä tiedät? Mustikka, mansikka, karpalo, puolukka ja muut.

KOTITEHTÄVÄ:

1. Нарисуй ягоды: mustikka, mansikka, karpalo ja puolukka.

 

Раскрой скобки.

 

Mikolla on (auto). Mikolla on monta (auto). Timolla on yksi (auto). Timolla on ruskea (auto). Pekalla on kaksi (auto).


 

TUNTI 16. Mitä

eläimet tekevät syksyllä?

 

1. Lausu opettajan jäljessä.

 

Aurinko, tuuli, syksy, kuukausi, syyskuu, lokakuu, marraskuu, marja, sieni, metsä, lintu, eläin, sade, päivä, yö, puu.

2. Käytä nämä sanat lauseissa.

Muista!

ei ole (нет) ei ole omenaa ei ole puuta ei ole varista Minulla ei ole omenaa. Pihalla ei ole puuta. Puussa ei ole varista.

Muodosta lause.

 

Lapsella ei ole (hammas). Äidillä ei ole (auto). Leenalla ei ole (kynä). Metsässä ei ole (kani), mutta on monta (jänis). Kaupungissa ei ole (autoasema).

Измени предложения так, чтобы существительные были без окончания –а.

 

1) Minulla on kolme oppikirjaa.

2) Sinulla ei ole kissaa.

3) Hänellä on monta koiraa.

4) Heillä ei ole autoa.

 

Прочитай текст и скажи, подходит ли к нему данное название.Metsässä

Metsään tuli syksy. Puut ovat erivärisiä, mutta kuusi on vihreä. Metsäneläimetvalmistautuvat talveksi. Oravat keräävät marjoja, sieniä ja käpyjä. Karhu tekee pesän, koska talvella se nukkuu. Mutta jänis ei tee pesää, se hyppii metsässä ja etsii ruokaa. Muuttolinnut lentävät etelään. Metsässä on variksia, tiaisia, varpusia ja punatulkkuja.

 

Vastaa.

 

1) Mitä eläimet tekevät syksyllä?

2) Mitä linnut tekevät syksyllä?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)