АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Laske ja lue suomeksi

Читайте также:
  1. Организация СФТиП «plaskee»

 

20 + 30 = 42 + 18 = 53 + 27 = 64 + 36 = 10 + 12 = 75 + 15 = 86 + 4 = 97 + 2 = 38 + 29 = 15 + 19 =

 

2 + 2 = 4 4 - 2 = 2 2 x 2 = 4 4 : 2 = 2 Kaksi ja kaksi on neljä. Neljä miinus kaksi on kaksi. Kaksi kertaa kaksi on neljä. Neljä jakaa kahdella on kaksi.

 

Lue suomeksi.

 

Malli: -) Montako on "28 - 18"?

- ) "28 - 18 = 10"

 

28 - 18 = 10 5 x 5 = 25 48 : 6 = 8 21 : 7 = 3 90 - 50 = 40 75 - 16 = 59 7 x 5 = 35 49 : 7 = 7 90 : 9 = 10 3 x 3 = 9 2 x 8 = 16 16 : 4 = 4 54 : 9 = 6 8 x 4 = 36 47 - 13 = 34

8. Keksi 2 laskutehtävää toverille.

KOTITEHTÄVÄ:

 

1. Запиши примеры и ответы по-фински.

 

1) 100 + 200 =

2) 110 + 340 =

2) 555 + 222 =

 

2. Поставь нужное окончание (-a или -ta/-tä) и запиши в тетрадь.

  5 kello... 12 pallo… 35 maa... 54 perhos...   61 puu… monta jänis… 19 ihmis… 27 vihko...

 

 

TUNTI 30.

Paljonko kello on ?

 

 

Lue.

  Uuni, uni, uusi, Kello loi jo kuusi  

Arvaa.

 

1) Mikolla on 7 luumua. Hän antaa 3 luumua Pekalle. Montako luumua Mikolla on ?

2) Liisalla on 4 nukkea. Hän ottaa 2 nukkea Ainolta. Montako nukkea Liisalla nyt on ?

 

3.Muista!

 

делает tekee Делай! Tee!
laulaa istuu seisoo syö Laula! Istu! Seiso! Syö!

 

Tee mallin mukaan.

 

Malli: Tyttö laulaa. - Tyttö, laula!

 

Poika sanoo. Akka menee. Ukko katsoo. Koira juoksee. Kukka kasvaa. Äiti kuulee. Isä puhuu. Opettaja kysyy. Kissa juo.

 

5. Täydennä taulukko.

 

Sanastoa: juo, lukee, istu, kuuntele, maukuu, tuo, tule.

 

Tekee Tee!
     
     
     
     

 

Paljonko kello on?

 

 

  

Sano, paljonko kello on?

 

8. Piirrä kellot.

 

    Kello on 12.
    Kello on 3.
    Kello on 9.
    Kello on 6.
    Kello on puoli 5.

 

Keksi oma dialogi mallin mukaan.

 

Malli:-) Sanoisitteko, paljonko kello on?

-) Kello on neljä.

-) Kiitos.

-) Ole hyvä.

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

1. Зарисуй часы, укажи время:

 

1) Kello on puoli kuusi.

2) Kello on yksi.

3) Kello on yhdeksän.

4) Kello on puoli yksitoista.

Заполни табличку.

 

Tekee Tee!
tuo tulee     laulaa     Katso! Sano!

 

 


 

 

TUNTI 31.

Mikä lyö omaa kättä ?

 

Lue ja opi ulkoa.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)