АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Tee mallin mukaan

Читайте также:
 1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 2. Tee dialogi mallin mukaan.
 3. Tee mallin mukaan.
 4. Tee mallin mukaan.
 5. Tee mallin mukaan.
 6. Tee mallin mukaan.
 7. Tee mallin mukaan.
 8. Tee mallin mukaan.
 9. Tee mallin mukaan.
 10. Tee mallin mukaan.
 11. Tee mallin mukaan.

 

Malli:Pekka, lue kirja! – Pekka, älä lue!

 

Mikko, nuku! Liisa, ota omena! Aino, anna luumu! Timo, siivoa luokka! Pekka, syö puuroa!

5. Täydennä taulukko.

 

Делай! Tee! Не делай! Älä tee!
Nouse! Syö! Juo! Siivoa! Peseydy! Kysy! Lue!  

 

7. Katso kuvaa ja sano: Älä ...!

    Mikko     Pekka       Timo
    Aino   lapsi     mummo

 

8. Kirjoita lauseet oikeassa järjestyksessä.

 

…) Liisa tulee koulusta kello 2.

…) Liisa nousee kello 7.30.

…) Hän on koulussa. Siellä hän lukee, kirjoittaa, laskee.

…) Liisa tekee läksyjä kello 17.

…) Tyttö kävelee ystävän kanssa.

…) Tyttö peseytyy ja pukeutuu kello 8.

…) Liisa menee kouluun kello 9.

…) Sitten hän syö aamiaista ja juo kahvia.

…) Koulun jälkeen hän siivoaa huoneensa.

…) Liisa nukkuu.

…) Tyttö leikkii kissan kanssa.

… ) Liisa syö illallista.

8. Katso kuvia ja laadi kertomus Liisan päivästä.

Liisan päivä

7:30     8:30
9:00 14:00 15 :30
17:00 20:00 22:00

 

9. Kerro Pekan päivästä.

 

7:30 8:00
15:00 19:00 21:00

 

Vastaa.

 

1) Mitä Pekka ei tee?

2) Pekka on hyvä ja ahkera poika. Oletko samaa mieltä?

 

Katso kuvaa ja etsi sopiva lause.

  a) Pekka herää. b) Pekka nousee. c) Pekka istuu.
a) Liisa peseytyy. b) Liisa pukeutuu. c) Liisa panee takin päälle.
a) Timo menee kouluun. b) Timo käy koulua. c) Timo tulee koulusta.
a) Aino kävelee. b) Aino on ulkona. c) Aino pelaa palloa.
a) Mikko leikkii. b) Mikko soittaa. c) Mikko pelaa.

Kysy toveriltasi. 

1) Mitä sinä teet aamulla?

2) Mitä sinä teet päivällä?

3) Mitä sinä teet illalla?

4) Mitä sinä teet yöllä?

 

KOTITEHTÄVÄ:

Заполни таблицу.

 

tekee Tee! Älä tee!
auttaa   lukee   Ota!   Nuku!     Älä laula!     Älä anna!

 

Составь рассказ о своём дне.

 


TUNTI 33.

Mihin aikaan teet läksyjä?

 

Lue.

Leikkiluku

 

Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis,

Ulos kävelemme kaikki siis,

Kuusi, seitsemän, kahdeksan,

Yhdeksän, kymmenen, lasketaan.

2. Kerro päivästäsi.

 

3.Muista!

 

pitää + sta/ stä
Pekka pitää talvesta. Minä pidän lukemisesta. Sinä pidät musiikista. Hän pitää matkustamisesta.  

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)