АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Tee mallin mukaan. Malli: Pauli panee radion seinälle

Читайте также:
 1. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 2. Tee dialogi mallin mukaan.
 3. Tee mallin mukaan.
 4. Tee mallin mukaan.
 5. Tee mallin mukaan.
 6. Tee mallin mukaan.
 7. Tee mallin mukaan.
 8. Tee mallin mukaan.
 9. Tee mallin mukaan.
 10. Tee mallin mukaan.
 11. Tee mallin mukaan.

Malli: Pauli panee radion seinälle. Nyt se on seinällä.

(Aino – nukke – tuoli, Pekka – pallo – lattia, Leila – kukka – ikkuna, Leena – kissa – matto)

 

3. Täydennä taulukko.

Mikä? Kuka? Millä? Kenellä? Miltä? Keneltä? Mille? Kenelle?   Koiralla, kissalle, isä, mummolta, Aunelta, pulpetilta, radio, kuva, seinällä, vaarilla, opettajalle, oravalta, pihalle, ulkona.
       

 

Tee lauseet.

1)on, kevät, nyt.

2) 3, kestää, kuukautta, kevät.

3) vaaleansininen, on, taivas, toukokuussa.

4) etelästä, takaisin, muuttolinnut, lentävät.

5) lahjoja, äiti, paljon, saa.

 

5. Piirrä.

Aurinko paistaa.

Taivas on sininen.

Lumi sulaa.

Linnut lentävät.

Puussa istuu orava.

KOETYÖ

1. Käännä.

 

1) lumi 6) laskiainen

2) pälviä 7) ruoho

3) huhtikuu 8) paistaa

4) taivas 9) luonto

5) kevät 10) pönttö

 

Vastaa kysymyksiin.

 

1) Mikä vuodenaika nyt on?

2) Mikä kuukausi nyt on?

3) Millainen sää tänään on?

4) Sataako vettä?

5) Paistaako aurinko?

6) Sulaako lunta?

7) Onko tuuli?

8) Millainen taivas on?

9) Onko kylmä vai lämmin?

Kerro kuvasta (5 – 6 пр.).

 

4. Käännä.

 

Возьми мяч у сестры. Дай его брату. Мяч у брата. Возьми цветок с окна. Положи его на стол. Цветок на столе.

 

Etsi liika sana.

 

1) maaliskuu, helmikuu, huhtikuu, kevät;

2) paistaa, lämmittää, taivas, aurinko;

3) lentää, lintu, pönttö, koppi;

4) varpunen, varis, kottarainen;

5) laskiainen, joulu, naistenpäivä.

 

 

TUNTI 66

Missä maassa

sinä asut?

1. Lausu opettajan jäljessä.

 

Venäläinen, saksalainen, suomalainen, norjalainen, ranskalainen, englantilainen, ukrainalainen.

 

Lue.

 

Natali asuu Ranskassa. Hän on ranskalainen.Hemuli asuu Norjassa. Hän on norjalainen.

Sven asuu Saksassa. Hän on saksalainen.

 

Muista!

Ranska + -lainen= ranskalainen

Norja + -lainen = norjalainen

Saksa + -lainen = saksalainen

Mutta:

Venäjä + läinen = venäläinen

Suomi + lainen = suomalainen

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)