АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Vastaa kysymyksiin. 2) Kenellä on auto? (isä)

Читайте также:
  1. Katso kuvia. Kysy ja vastaa.
  2. Lue kirje ja vastaa pojalle.
  3. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
  4. Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.
  5. Vastaa kysymyksiin.
  6. Vastaa kysymyksiin.
  7. Vastaa kysymyksiin.
  8. Vastaa kysymyksiin.
  9. Vastaa kysymyksiin.

 

1) Kenellä on omena? (Leena)

2) Kenellä on auto? (isä)

3) Kenellä on tumma tukka? (Matti)

4) Kenellä on vihreät silmät? (Pekka)

5) Kenellä on pikku veli? (Leo)

 

5. Malli: Kenellä on laukku? – Annalla on laukku.

 

Kauko Leila Mikko Alla

 

6. Käännä.

 

1) У Тимо синие глаза.

2) У Аллы тоже синие глаза.

3) У бабушки есть черная кошка.

4) У меня тоже есть кошка.

5) Учебник есть у Лены.

 

7. Lue teksti ja sano, kenellä on ystävä Jussi.

Jussi.

Timolla on ystävä Jussi. Jussi on 10-vuotias. Hän on 4-luokkalainen. Hän on kaunis poika. Jussi on pitkä. Hänellä on vaalea tukka, siniset silmät, pienet korvat ja pieni suu. Usein Timo ja Jussi tapaavat koulun jälkeen ja leikkivät piilosta. Nyt Jussi on ulkona. Katso! Hänellä on lakki. Se on musta. Jussilla on myös musta pusero. Housut ovat ruskeat. Kengätkin ovat ruskeat. Jussilla on koira. Sen nimi on Mellu. Koiralla on ruskea häntä ja valkoiset korvat. Mellulla on pallo.

8. Vastaa.

 

1) Kenellä on ystävä?

2) Millainen hän on?

3) Kenellä on musta pusero?

4) Kenellä on koira?

5) Millä on ruskea häntä?

6) Kenellä on pallo?

 

Kirjoita tekstin uusi otsikko.

 

10. Piirrä tekstistä kuva.

 

11. Etsi tekstistä sanat, jotka vastaavat Kenellä-kysymykseen.

 

Korjaa virheet.

 

1)Jussilla on ystävä, Pekka.

2)Jussi on 4-luokkalainen.

3)Timo on pitkä poika.

4)Jussilla on vaalea tukka, vihreät silmät, pienet korvat ja pieni suu.

5)Jussilla on lakki päässä.

6)Pekalla on musta pusero, ruskeat kengät ja housut.

7)Koiran nimi on Mirri.

8)Jussilla on pallo.

 

KOTITEHTÄVÄ:

Переведи на финский язык.

 

У Пети синие глаза. У Ани светлые волосы. У Лены тоже светлые волосы. У Миши темные волосы, зеленые глаза, маленькие ушки.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)