АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заполни таблицу. tekee Tehkää! Älkää tehkö!

Читайте также:
 1. V. Заполните следующий бланк.
 2. Заполни таблицу.
 3. Заполни таблицу.
 4. Заполните пропуски глаголами в правильной форме: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous.
 5. Заполните пропуски.
 6. Заполните устойчивые сочетания, употребляющиеся без артикля.
 7. Заполнить пробелы
 8. Заполнить пробелы
 9. Заполнить пробелы
 10. Заполнить пробелы
 11. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему.

 

tekee Tehkää! Älkää tehkö!

 

(kirjoittaa, seisoo, osaa, haluaa, pelaa, näkee, piirtää, panee, kuuntelee, ottaa)

2. Напиши небольшой рассказ о маме, используя вопросы упражнения 8

TUNTI 78

Millainen Karjalan kesä on?

Lue runo.

 

Oi, kesä, kaunis kesä,

Kuinka onhan ihanaa,

Kun kukat kaikki kukkii,

Linnut laulaa, tuoksuu maa.

 

2. Onko runossa verbejä? Nimitä ne.

 

Muista imperfekti!

 

asua - Kesällä asuin maalla.

katsoa – Eilen katsoin televisiota.

sanoa – Mikko sanoi, että huomenna on aurinkoinen päivä.

puhua – He puhuivat ruotsia hyvin.

Mutta: lukea – Luin kirjan koko päivä.

Isä luki ranskaa koulussa.

 

Muuta lauseet imperfektiin.

 

Minä asun Petroskoissa. Sinä katsot TV:tä joka ilta. Matti puhuu suomea. Me sanomme "kiitos". Te istutte teatterissa. He lukevat kirjaa. Orava istuu puussa.

 

Avaa sulut, muuta verbit imperfektiin.

 

Lapset (nukkua) yöllä. Minä (soittaa) viulua. He (leikkiä) ulkona. Vaari (katsoa) kuvaa. Sinä (ottaa) pallon lattialta. Mummo (lukea) kirjaa.

 

5. Täydennä taulukko.

 

minä sinä hän me te he asuin   puhuit     sanoi   katsoimme     luitte   leikkivät

 

 

6. Lue ja sano,miksi lapset pitävät kesästä.

Kesä

Kevät loppuu ja tulee kesä. Karjalan kesä on lyhyt, mutta lämmin. Kesän kuukaudet ovat kesäkuu, heinäkuu ja elokuu. Aurinko paistaa kirkkaasti ja lämmittää. Kesällä on valoisaa. Yöt ovat lyhyet, päivät ovat pitkät. Taivas on vaaleansininen. Kesällä on kuuma. Lämpötila on yli 25 astetta. Puut ja pensaat ovat vihreitä. Kukat kukkivat. Linnut laulavat. Hyttysetpurevat. Kesäkuussa Karjalassa on yötön yö. Lapsilla on kesäloma. Se alkaa kesäkuussa ja loppuu elokuussa. Lapset pyöräilevät, uivat, ottavat aurinkoa, pelaavat jalkapalloa tai lentopalloa.

7. Vastaa. 

1) Mikä vuodenaika nyt on?

2) Mikä kuukausi nyt on?

3) Mikä vuodenaika tulee kevään jälkeen?

4) Mitkä ovat kesän kuukaudet?

5) Millainen ilma kesällä on?

6) Miten lapset viettävät kesää?

 

8. Täydennä dialogi.

 

- Pidätkö sinä kesästä?

- Minä … kesästä.

- Onko kesä lämmin …?

- Kesä on lämmin, mutta … aika.

- Opiskelevatko … kesällä?

- Ei, heillä on ….

 

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

1. Составь предложения.

 

1) on, kesän, heinäkuu, kuukausi.

2) linnut, kesällä, laulavat.

3) sininen, paistaa, aurinko, ja, on, taivas.

4) laulavat, istuvat, ja, linnut, puussa.

5) lapsilla, kesällä, loma, on.

Переведи предложения.

Вчера папа играл на гитаре. Бабушка смотрела телевизор. Мама читала книгу. Дети стояли у окна и смотрели во двор. Паша стоял во дворе и говорил по-фински.

TUNTI 79

Missä lepäät kesällä?

1. Käännä.

 

Зимой мама играла на пианино. Папа смотрел телевизор. Дедушка читал книгу. Лиза стояла у окна и смотрела во двор. Тимо стоял во дворе и говорил по-карельски.

 

2. Täydennä lauseet.

 

1) Pian ... kesä.

2) Kesä on lämmin ...

3) ... paistaa ja lämmittää.

4) Linnut ...

5) Lapsilla ... kesäloma.

 

Muista!

saada – Eilen sainviitosen.

syödä – Kesällä söit paljon marjoja.

uida – Heinäkuussa uin usein.

käydä – Maanantaina kävin museossa.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)