АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Lopeta lauseet

Читайте также:
  1. Muodosta lauseet.
  2. Tee kysymyslauseet.

 

1) Pietari on ... 2) Sen perusti ... 3) Kaupunki oli perustettu ... 4) Petroskoi ja Pietari ovat ... 5) Pietari on Neva-joen ... 6) Pietarissa on ... 7) Moskova on Venäjän... 8) Moskovassa on ... 9) Minä pidän ... samanikäisiä rannalla vuonna 1703 Kreml kaunis kaupunki Pietari Suuri Pietarista eläintarha pääkaupunki

 

 

KOTITEHTÄVÄ:

Переведи предложения.

 

Следующим летом я поеду в Санкт-Петербург. Я пойду в цирк и зоопарк. Санкт-Петербург – красивый город. Он стоит на берегу реки Невы. В Санкт-Петербурге много музеев, театров, памятников.

 

2. Напиши письмо другу и расскажи ему о Санкт-Петербурге (4 – 5 предложений).

TUNTI 69

Kuka ja milloin

Perusti Petroskoin ?

Lue runo ja valitse sopiva kuva.

 

Kadut, puistot, tornitalot,

Autot, kaupat, mainosvalot,

Tehtaan piiput, junanraiteet,

Muistopatsaat, sillankaiteet.

 

2. Käännä.

 

Следующей зимой я поеду в Москву. Я пойду в цирк и зоопарк. Москва – красивый город. Она стоит на берегу Москва-реки. В Москве много музеев, театров, памятников.

 

Muistatko?

I tyyppiasua – Minä asun Venäjällä.

puhua-Me puhumme venäjää.

lukea - Sinä luet suomea.

3. Lue.    
  minä sinä hän me te he   asun asut asuu asumme asutte asuvat   luen luet lukee luemme luette lukevat  

Avaa sulut.

 

Me (asua) Venäjällä. He (puhua) suomea hyvin. Pekka (istua) pöydän edessä. Sinä (katsoa) televisiota illalla. Sinä (soittaa) pianoa ahkerasti. Te (lukea) kirjaa koulussa. Opettaja (antaa) liidun.

5. Täydennä taulukko.

 

minä sinä hän me te he katson   kirjoitat     leikkii   lausumme     otatte   seisovat

 

6. Lue kirje ja nimitä kaikki verbit.Hei, Santeri!

 

Haluan kertoa vähän kaupungistani.

Petroskoi on vanha kaupunki. Tsaari Pietari Suuri perusti sen vuonna 1703. Petroskoi sijaitsee Äänisjärven rannalla. Petroskoissa on noin 270 tuhatta asukasta. Petroskoissa asuvat karjalaiset, venäläiset, vepsäläiset, ukrainalaiset ja muut. Kaupungin keskustassa on Kirovin aukio. Lenininkatu on Petroskoin pääkatu. Kaupungissa on paljon museoita, muistopatsaita, kouluja, kirjastoja. Petroskoissa on viisi teatteria. Kaupungissa on kaunis rantakatu. Minä pidän kotikaupungistani. Mikko  

7. Mitä vielä voit kertoa Petroskoista?

KOTITEHTÄVÄ:

1. Ответь на вопросы.

1) Missä kaupungissa asut?

2) Missä se sijaitsee?

3) Paljonko asukkaita asuu siellä?

4) Mikä kaupungin pääkatu on?

5) Mikä joki kaupungissasi on?

 

2. Напиши свой рассказ о столице Карелии, используя следующие выражения:

Pääkaupunki, tsaari Pietari Suuri, sijaitsee, asukas, kaupungin keskustassa, rantakatu.

 

TUNTI 70

Mitä voit kertoa Karjalan

pääkaupungista?

Vastaa.

 

1) Missä kaupungissa asut?

2) Missä se sijaitsee?

3) Paljonko asukkaita asuu siellä?

4) Mikä kaupungin pääkatu on?

5) Mikä joki kaupungissasi on?

 

2. Mitä voit kertoa Petroskoista?

 

Muistatko?

II tyyppijuoda – Minä juon mehua.

tehdä – Sinä teet läksyjä aina.

käydä – Me käymme museossa usein.

 

3. Lue.

  minä sinä hän me te he   juon juot juo juomme juotte juovat   teen teet tekee teemme teette tekevät

 

Avaa sulut.

 

1) Minä (juoda) teetä joka aamu.

‡агрузка...

2) Hän (syödä) omenaa.

3) Sinä (uida) hyvin.

4) Te (tehdä) läksyjä ajoissa.

5) Me (käydä) koulua numero 3.

6) He (saada) monta kalaa.

 

5. Täydennä taulukko.

 

minä sinä hän me te he juon   syöt     ui   käymme     teette   saavat

 

 

6. Täydennä lauseet.

 

1) Petroskoin perusti ... Pietari Suuri. 2) Pietari on Petroskoin ... 3) Se on ... vuonna 1703. 4) Kirovin ... on kaupungin keskustassa. 5) Pietarissa on ... 6) Petroskoissa on 5 ... 7) Minä asun ... ikäinen aukio Eremitaasi tsaari teatteria perustettu Petroskoissa

 

7. Mikä kuvassa on?

1 2 3 4 5

 

ü yliopisto:

ü koulu:

ü teatteri:

ü rautatieasema:

ü rantakatu:

 

8. Keksi lauseita kuvien mukaan.

 

9. Lue ja jatka dialogi.

 

Liisa: Aino: Liisa: Aino: Liisa: Aino: Liisa: Aino: Liisa: Aino: Liisa: Minulla on vieras Suomesta. Onko hän suomalainen? On. Hänen nimensä on Juha. Minkäikäinen hän on? Hän on 10-vuotias. Puhuuko hän venäjää? Ei. Hän puhuu suomea ja englantia. Mitä kieltä te puhuitte? Me puhuimme suomea. Mistä te keskustelitte? Minä kerroin Petroskoista.
   

Aino: Mitä kerroit?

Liisa: ….. …. ….

 

 

KOTITEHTÄVÄ:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)