АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Lue ja sano, millainen Mikon koulu on?

Читайте также:
 1. Katso kuva ja kerro.
 2. Keksi kertomus kuvan mukaan.
 3. Kirjoita lauseet ja valitse monta vai paljon.
 4. Kirjoita sanat ja tee tavujako.
 5. Laatokka - Ладога
 6. Laske ja lue suomeksi.
 7. Lopeta lauseet.
 8. Lue ja kirjoita sanat.
 9. Lue kirje ja vastaa pojalle.
 10. Lue loru nopeasti.
 11. Lue teksti ja keksi otsikko.

Koulu

Mikko opiskelee koulussa. Hänen koulunsa on suuri rakennus. Se on pitkä, mutta matala. Koulu on kaunis punainen rakennus. Koulussa on monta luokkaa. Mikon luokka on valoisa ja siisti. Se on iso. Luokassa on monta pulpettia ja tuolia.

 

11. Kerro koulustasi ja sano, mitä sinun luokassasi on?

 

12. Katso kuvaa ja kerro, mitä luokassa on?

13. Esitä dialogi.

Oletko sinä myöhässä?

Oppilas: Opettaja: Oppilas: Opettaja: Oppilas: Opettaja: Oppilas: Hyvää huomenta! Hyvää huomenta! Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään. Saanko istua? Ole hyvä, istu! Kiitos.

 

KOTITEHTÄVÄ:

 

1. Задай вопросы к предложениям так, чтобы вопрос относился к глаголу.

1) Minä piirrän kuvaa.

2) Sinä kuuntelet radiota.

3) Hän oppii suomea.

4) Aino auttaa äitiä.

 

2. Подбери к глаголу правильное окончание: -n, -t или V.

1) Minä seiso...

2) Sinä istu...

3) Hän laula...

4) Liisa kysy...


 

 

TUNTI 11.

Mitä oppiaineita

sinä luet?

 

1. Lausu opettajan jäljessä.

 

Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai.

Sunnuntai, lauantai, perjantai, torstai, keskiviikko, tiistai, maanantai.

 

2. Nimitä puuttuvat sanat.

 

Maanantai, …, …, torstai, perjantai, …, ….

 

3. Käännä.

 

1) В понедельник я читаю.

2) Во вторник ты поёшь.

3) В среду он пишет.

 

Muistatko? Minä Sinä Hän en laula et laula ei laula

 

4. Valitse: en, et vai ei?

 

Minä ... kuuntele radiota. Liisa ... auta isää. Mummo ... näe mitään. Vaari ... opi suomea. Sinä ... voimistele. Minä ... piirrä. Sinä ... laula.

 

5. Заполни таблицу, используя следующие слова: katsoa, kysyä, asua, soittaa, lukea.

Kuka? ”+” ”-”
Minä Sinä Hän    

 

6. Lue teksti ja keksi otsikko. 

Olen Mikko. Minä opiskelen koulussa № 3, neljännellä luokalla. Minulla on monta oppiainetta: venäjä, lukeminen, matematiikka, suomi, kuvaamataito, liikunta, käsityö ja musiikki. Lempiaineeni on maantieto.

Minä opiskelen 6 päivää viikossa. Maanantaina, tiistaina ja perjantaina on 5 tuntia. Keskiviikkona, torstaina ja lauantaina on 4 tuntia.

Minulla on monta hyvää ystävää koulussa. Minä pidän koulusta.

Vastaa.

 

1) Montako oppiainetta sinulla on?

2) Onko sinulla koulukaveri? Kuka hän on?

3) Mikä on lempiaineesi?

4) Mitä sinä teet suomen (liikunnan, musiikin, lukemisen) tunnilla?

8. Используя текст и вопросы к нему, подготовь свой рассказ о школьных предметах.

9. Lue yhdyssanat ja käytä ne lauseissa.

 

kirja

Oppi tunti

aine


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)