АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вказівки до виконання роботи

Читайте также:
 1. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. Автоматизация и роботизация
 5. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 6. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 7. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 8. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 9. Аналіз роботи системи
 10. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 11. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 12. Варіанти завдань до виконання структурних схем

Дослідження трифазного двохполуперіодного

Керованого випрямляча

 

Методичні вказівки

До виконання лабораторної роботи №18

Для студентів спеціальності 7.05070204

"Електромеханічні системи автоматизації й електропривод"

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

автоматизації керування

електротехнічними комплексами

Протокол № 7 від 11 грудня 2013 р.

 

КИЇВ 2014

 

Дослідження трифазного двохполуперіодного керованого випрямляча (з використанням пакета розширення MATLAB SIMULINK) // Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №18 для студентів спеціальності 7.05070204 "Електромеханічні системи автоматизації й електропривод". /Розр. В.Г.Дубовик, Л.Н.Лебедєв - К.: НТУУ "КПІ" ІЕЕ, 2014. - 28 с.

 

 

Викладачі: В.Г.Дубовик

Л.Н.Лєбєдєв

 

Комп'ютерна підготовка: В.Г.Дубовик

 

Зміст

Вступ

1. Ціль роботи ...…………………………………………………………

2. Вказівки до виконання роботи ...…………………………………......

3. Зміст роботи ...………………………………………………......

4. Теоретичні положення про трифазні керовані випрямлячі

4.1. Енергетичні характеристики керованих випрямлячів ...…

5. Опис віртуальної лабораторної установки ...…………………......

5.1. Віртуальні моделі. …………………………………………………......

6. Порядок проведення лабораторної роботи ...………………………......

7. Зміст звіту ...…………………………………………………......

8. Контрольні питання ...………………………………………………

Література ...……………………………………………………………

Додаток

1. Пакет розширення SIMULINK ...………………………………………

1. Основні правила редагування SIMULINK-Моделей .........…....

 

ВСТУП

 

Система MATLAB (матрична лабораторія) була розроблена програмістом Молером (C.B. Moler) як середовище програмування високого рівня для технічних обчислень і з кінця 70-х років широко використовувалися на більших ЕОМ. На початку 80-х років Дж. Литл (John Little) з фірми Math Works, Inc. розробив першу версію системи PC MATLAB для комп'ютерів класу IBM PC і Macintosh.

Архітектурно система MATLAB складається з базової програми й декількох десятків так званих пакетів розширення, які у своїй сукупності забезпечують винятково широкий діапазон розв'язуваних завдань. Інтеграція всіх цих засобів у єдиному робітничому середовищі забезпечує необхідну гнучкість використання сотень убудованих функцій, що реалізують різноманітні математичні процедури й обчислювальні алгоритми. Вона застосовна для розрахунків практично в будь-якій галузі науки й техніки й широко використовується при математичному моделюванні фізичних пристроїв і систем. Цьому сприяє не тільки розширений набір матричних і інших операцій і функцій, але й наявність пакета розширення Simulink, призначеного для рішення завдань імітаційного блокового моделювання динамічних систем і пристроїв, а також десятків інших розширень.Методичні вказівки призначені для студентів, що виконують лабораторні роботи з дисципліни: "Системи керування й регулювання напівпровідникових перетворювачів" спеціальності 7.092203 - «Електромеханічні системи автоматизації й електропривод», а також може бути використане при проведенні практичних занять і виконанні лабораторних робіт з дисциплін "Основи автоматизації виробничих процесів", "Основи автоматизації", "Елементи автоматизованого електропривода" спеціальностей 7.070801 - "Екологія", 7.090301 - " Розробка корисних копалин", 7.090303 - "Шахтне й підземне будівництво".

 

1. Ціль роботи

Дослідження трифазного двохполуперіодного мостового керованого випрямляча при роботі на активно-індуктивне навантаження із противо ЕРС і зі зворотним діодом.

Вказівки до виконання роботи

До виконання лабораторної роботи варто приступати після вивчення методичних вказівок. Як додаткова література рекомендується скористатися [1].


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.034 сек.)