АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичні положення про трифазні керовані випрямлячі

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Взаємне положення двох прямих.
 3. Взаємне положення прямої та площини.
 4. Вкажіть базове положення генезису організації
 5. Енергетичні характеристики керованих випрямлячів
 6. З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 7. Загальні відомості й теоретичні положення
 8. Загальні положення
 9. Загальні положення
 10. Загальні положення
 11. Загальні положення
 12. Загальні положення

Трифазні керовані випрямлячі будуються по схемах з однополуперіодним випрямленням, мал. 1а й двохполуперіодним випрямленням - мостова, мал. 1б.

Трифазна мостова схема набула переважного застосування при побудові керованих випрямлячів трифазного струму. Аналіз схеми випрямляча (мал. 1б) виконується для активно-індуктивного навантаження зі зворотним діодом, спочатку при хаа= хаb = хac = 0, а потім розглянемо їхній вплив.

Особливість роботи керованого випрямляча полягає в затримці на кут а моменту відмикання чергових тиристорів щодо точок природного відпирання (мал. 2).

Вплив зміни кута а на криву ин показана на мал. 2. Оскільки в трифазній мостовій схемі випрямленню піддається лінійна напруга, то крива складається з ділянок лінійних напруг вторинних обмоток трансформатора.

При зміні кута в діапазоні від 0 до 600 (мал. 2) перехід напруги ин з однієї лінійної напруги на інше здійснює в межах позитивної полярності ділянок лінійних напруг.

 

 

 

 

а) б)

Рис. 1. Трифазні керовані випрямлячі

 

 

 

Рис. 2. Напруга на виході трифазного мостового КВ

при =600 і >600

При а>60° у кривій вихідної напруги з'являється пауза й напруга ин = 0, що буде відповідати значення кута = 120°.

Залежність середнього значення випрямленної напруги від кута (регулювальна характеристика) при < 60° визначається виразом

Uн=

де UНmax=2,3U2 .

Ділянка регулювальної характеристики на інтервалі 120°> >60° випливає з виразу

Uн=

Регулювальна характеристика трифазного мостового випрямляча наведена на мал.

3.Криві анодних струмів тиристорів і струму споживання так само, як і в схемі однофазного керованого випрямляча відрізняються від синусоїди. Амплітуда зворотної напруги на тиристорі дорівнює 1,045 UHrM. Цією величиною визначається не тільки зворотна напруга, але й можливе значення амплітуди прямої напруги на тиристорі при регулюванні кута .

 

 

 

Рис. 3. Регулювальна характеристика трифазного


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)