АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порядок проведення лабораторної роботи

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых больных (кроме больных туберкулезом)
 3. III Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
 4. V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
 5. А Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. Вычислительная и графическая обработка результатов съемки.
 6. Автоматизация и роботизация
 7. Административные взыскания и порядок их наложения
 8. Административный порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности.
 9. Акционерное общество как юридическое лицо: порядок образования, правовое положение
 10. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 11. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 12. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій

Дослідження трифазного керованого випрямляча при роботі на активно-індуктивне навантаження зі зворотним діодом по п. 1 змісту роботи проводиться на віртуальній установці (мал.4), докладний опис якої

наведено вище.

 

 
 

Рис. 12. Параметри моделювання

Параметри джерела живлення, навантаження й тиристорного моста задаються викладачем. Параметри моделювання встановлюються на вкладці Simulation/parameters (мал. 12). У полі Stop time задається час у секундах. У полі Max step size встановлюється значення кроку моделювання, це ж значення заноситься в поле Sample time всіх блоків, які це поле мають. У полях, що залишилися, можна залишити те, що комп'ютер встановлює по умолчанию.

При знятті зовнішніх характеристик параметри R, L навантаження залишаються без змін, змінюється противо ЕРС навантаження від - 100 У до 0 У с кроком 20 У. Зовнішні характеристики знімаються для трьох значень кута керування випрямлячем (a = 0°, 40°, 60°).

При цьому моделювання проводиться для кожного значення противо ЕРС і кута керування. Результати моделювання заносяться в табл. 1.

Таблиця 1

 

Амплітуда першої гармоніки в джерелі живлення й початкова фаза цього струму визначаються за показниками Display 1, струм і напруга на навантаженні визначаються за показниками Display. Миттєві значення цих величин можна спостерігати на екрані осциллоскопа, як приклад показане на мал. 13.

У графічному вікні блоку Multimeter (мал.14) спостерігаються й визначаються максимальні значення напруги й струму тиристора керованого випрямляча.

Повна й активна потужність по першій гармоніці, споживана випрямлячем з мережі, розраховуються по виразах:

Потужність у навантаженні визначається по вираженню:

 

 
 

 
 

Рис. 13. Струм живлення, струм навантаження й напруга на навантаженні КВ

Рис. 14. Напруга й струм тиристора КВ

 

Втрати в тиристорі КВ розраховуються за виразом:

P = Uf I те + I2 т R оп

За результатами табл. 1 будуються характеристики:

• зовнішня (навантажувальна) характеристика керованого випрямляча

UH = f(IH);

• енергетичні характеристики керованого випрямлячаS1(1), P1(1), Pт = f(PH);

• енергетичні характеристики керованого випрямляча

I1(1)max, IT0, IТ=f(IН).

 

 

Дослідження регулювальної характеристики керованого трифазного випрямляча по п. 2 змісту лабораторної роботи здійснюється на віртуальній моделі (мал. 4) при одному значенні противо ЕРС (задається викладачем) і зміні кута керування від 0 до 120 градусів із кроком 20 градусів. Моделювання здійснюється при кожному значенні кута керування й при цьому заповнюється табл. 2.

Таблиця 2

 

 

Дослідження спектрального складу струму споживання керованим випрямлячем здійснюється при одному значенні кута керування (задається викладачем) у пакеті розширення Signal Processing Toolbox. Використовуючи засоби перегляду сигналу, можна переглянути досліджуваний сигнал (мал. 15).

 

 

У цьому випадку записано два останніх періоди досліджуваного сигналу, про що вже говорилося вище. Приклад спектрального складу струму показаний на мал. 16. Для визначення абсолютних значень гармонійнихих складових в амперах варто скористатися формулою:

 

де I1(v)max — амплітуда струму v-ой гармоніки в амперах,

у1, yv — значення, визначені з мал. 13,

I1(l)max — струм, зчитаний з дисплея в амперах.

 

 

Рис. 15. Струм живлення КВ

 

Рис. 16. Спектр струму в ланцюзі живлення

 

За результатами вимірів і розрахунків заповнюється табл. 3.

Таблиця 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)