АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні правила редагування SIMULINK-Моделей

Читайте также:
 1. B3.4. Правила оформления графиков
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. I. Правила терминов
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Введення та редагування тексту
 9. ВИДИ РЕДАГУВАННЯ
 10. ВИДИ РЕДАГУВАННЯ
 11. ВИДИ ТЕКСТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕДАГУВАННЯ
 12. Виды нотариальных действий и правила их совершения

Будь-який об'єкт моделі (блоки, сполучні лінії й ін.) можна виділити, клацнувши на ньому один раз лівою кнопкою миші. Надалі будь-які перетворення з елементами моделі можна робити, тільки якщо вони виділені, про що сигналізують чорні квадратні крапки по краях об'єкта. Крім цього групу елементів можна виділити так: установити курсор миші біля елементів які потрібно виділити, при натиснутій лівій кнопці миші провести курсором по цій групі елементів, при цьому з'явиться тонка пунктирна лінія, що облямовує, і далі відпустити ліву кнопку миші - група блоків виявиться виділеною. Для виділення всіх блоків моделі потрібно виконати команду Select All з пункту основного меню Edit.

При необхідності створення похилих ліній (звичайно, якщо елемент підсумовування має більше двох входів) потрібно проводити лінію при натиснутій клавіші Shift.

Часто виникає необхідність створення крапки розгалуження, для чого лінію проводимо при натиснутій правій кнопці миші від місця, де потрібно вставити крапку розгалуження.

Для видалення виділеного блоку потрібно попередньо його виділивши, нажати клавішу Del або Backspace. Для видалення всієї моделі призначена команда Clear з пункту меню Edit.

Блоки моделі можна переміщати, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, але при цьому також будуть переміщатися й сполучні лінії. Щоб перемістити один блок, потрібно втримувати в натиснутому стані при цьому клавішу Shift.

Виділені об'єкти можна копіювати, вирізати в буфер обміну, вставляти з буфера обміну в зазначене курсором місце, користуючись при цьому відповідними командами з пункту меню Edit або кнопками на панелі інструментів.

  Рис. 5.Вращение блока
Виділений блок, якщо це необхідно, можна обертати за годинниковою стрілкою на 90°, використовуючи команду Rotate block з меню Format, або дзеркально відобразити щодо вертикальної осі за допомогою команди Flip block з меню Format, як показано на мал. 5.

Після проведених дій у вікні створення моделі відобразиться зібрана блок-схема системи. Однак перед запуском процесу моделювання необхідно настроїти параметри кожного блоку окремо й усього процесу моделювання в цілому.

Для установки параметрів кожного блоку потрібно клацнути на ньому два рази лівою кнопкою миші й у вікні, що з'явилося, установити нові параметри блоку, якщо це необхідно (звичайно за замовчуванням установлені стандартні параметри). 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)