АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке слово вибрати?

Читайте также:
 1. III уровень. Формирование словообразования существительных
 2. IV уровень. Формирование словоизменения прилагательных
 3. V. Grammatik. Wiederholen Sie die Grammatik zum Thema « Словообразование. Значение суффиксов »
 4. Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
 5. В каком порядке нужно расставить буквы, чтобы получилось слово?
 6. В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...
 7. Вводные слова и словосочетания в алфавитном порядке
 8. Використання роботів і РТК у харчовій промисловості
 9. Влияние смысловой организации на запоминание
 10. Вставні слова, словосполучення і речення
 11. Вступительное слово
 12. Для описания множественного типа используется словосочетание set of (множество из...).

1. Автобіографія - напишіть автобіографію, напишіть свою біографію.

2. Адрес – вітальний. Адреса – місце помешкання.

3. Бік – сторона тулуба, а також: з одного боку, з другого боку, привернути на свій бік, позитивний бік, з усіх боків, однобічний рух. Сторона – в офіційній юрид.документах: винна, позовна, потерпіла, договірні сторони.

4. Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний. Квиток – театральний, залізничний, військовий, для проїзду в тролейбусі, автобусі.

5. Боліти - дуже, нестерпно. Вболівати - за друга, за хокейну команду, за успіх.

6. Будь-який - любий (слово не вживається), любúй - приємний, бажаний.

7. Взаємовідносини – взаємини: національні, між людьми. Взаємовідношення – прояв певних взаємопов’язаних дій, явищ: громадської думки і правосуддя, нервової системи і залоз внутрішньої секреції.

8. Виголошувати – промову. Проголошувати – рівноправність, декларувати.

9. Винятково - не так, як усі, дуже, особисто. Виключно – лише, тільки.

10. Витікати (фіз. литися) - випливати - бути висновком.

11. Відноситися (у матем., філос., логіці: А так відноситься до В, як...). Ставитися - прихильно, добре, щиро, байдуже.

12. Витрати – грошові, капіталу, праці, матеріальні і фінансові, питомі; коли тільки про гроші – можна ще: видатки, поточні витрати (видатки), бюджетні (витрати) видатки).

13. Відмінити – засідання, збори, спектакль, висадку десанта. Скасувати – закон, постанову, указ, рішення суду, вирок, договір, угоду, тілесне покарання, приватну власність, карткову систему.

14. Відносини – в галузях науки, суспільного, політичного, економічного характеру: виробничі, економічні, міжнародні, торговельні. Зносини – недоречна заміна іменника – відносини. Взаємини - взаємні стосунки або зв’язки: культурно-побутові, між людьми (інтимні, родинні). Стосунки – зв’язки, контакти взагалі: стосунки й поведінка людей – у неофіційній сфері. Ставлення – при наявності певних почуттів до кого-небудь: до батьків, брата, життя, праці, ставлення керівника до ...; звороти: по відношенню до ..., у відношенні до ... – є порушенням норми - слід: щодо, стосовно, відносно. Відношення – як термін у математиці, лінгвістиці: арифметичне, граматичне.

15. Відносно - чогось, краще щодо чогось, про щось.16. Громадський - належить громаді: громадська думка, громадське майно. Громадянський - від громадянин; вчинок, подвиг, обов’язок.

17. Відомий – популярний. Видатний – вчений.

18. Відсоток – калька з лат.pro - від, centym – соток – переважно в художньому, науково-популярному, розмовному стилях. Процент – у науковому, офіційно-діловому стилях.

19. Вірно – кохати, товаришувати, любити Батьківщину: Правильно – точно, безпомилково: відповідати.

20. Власник – (нейтр.) будинку, книги. Володар - (книжн.) світу, дум.

21. Воєнний – стосунок до війни: операції, таємниця, доктрина, комунізм. Військовий – стосунок до війська, армії, військовослужбовця: оркестр, правила, дисципліна, одяг, квиток.

22. Вступати - у вуз, в хату, у воду. Поступати - чинити - добре, правильно, милосердно.

23. Втрати (збитки) – про заподіяну шкоду: матеріальні, господарські; але: втрати робочого часу, уражаю, зерна, людські втрати, втрата працездатності, зору, крові; відшкодовувати втрати (збитки), зазнати шкоди (втрат, збитків).

24. Гармонійний - досконалий, злагоджений, без наруги: характери, розвиток особистості, кольори. Гармонічний - муз. термін.

25. Галицизм -українське діалектне слово, відоме в Галичині - західноукраїнській території. Галліцизм - слово, запозичене з французької.

26. Гуманізм: 1) ідейна течія епохи Відродження; 2) світогляд, пройнятий любов’ю до людини. Гуманність - людяність: лікаря, вихователя.

27. Декваліфікація - втрата професійних навичок. Дискваліфікація - адміністративне позбавлення права виконувати якусь роботу.

28. Декоративний - оздоблювальний: панно, кущі, дерева, цегла. Декораційний - для декорації: майстерня, цех, техніка.

29. Дефективний - недосконалий; людина з фізичними або психічними вадами. Дефектний - зіпсований, з вадою, неповноцінний предмет.

30. Дистанція - відстань: далека, коротка, значна. Інстанція - установа: обійти всі інстанції, щоб..., остання інстанція, через офіційні інстанції.

‡агрузка...

31. Диференційний – розрізнювальний. Диференціальний - рівняння в матем.

32. Доводити –підтверджувати істинність, правильність чого-небудь фактами, доказами: у науковому, офіційно-діловому стилях: до відома, вину, правоту, право, позицію, теорему. Доказувати – розмовний стиль.

33. Додержувати - порядку, чистоти. Додержуватися - поглядів, класифікацій.

34. Домогтися – наполегливість: чого-небудь. Добитися – рішучі заходи. Досягти – одержати бажане: успіху.

35. Екземпляр -рідкісний, викопний представник рослинного чи тваринного світу. Примірник - один з тиражу.

36. Економічний – поняття пов’язані з економікою: прогрес, закон, система, зв’язки. Економний – який бережливо, ощадливо витрачає що-небудь, сприяє економії: витраченню.

37. Заважати - працювати, дивитися, думати. Мішати - борщ, кашу.

38. Завідувач - відділу, кафедри. Завідуючий - відділом, кафедрою.

39. Зумовлювати – спричинювати. Обумовлювати - наук.: обмежувати якоюсь умовою, застереженням.

40. Загальноприйнятний - раціональний, з яким можна погодитись. Загальноприйнятий - узвичаєний, обов’язковий до виконання.

41. Загрожувати - життю, спокоєві, мирові. Погрожувати - розправою, викриттям, бучком.

42. Зáпал – натхнення. Запáл - запалювальний пристрій.

43. Запитання - формулюється питальним реченням, на нього просять відповісти. Питання - формулюється розповідно-спонукальним реченням, його з’ясовують, висвітлюють.

44. Запроваджуватирос. “вводить”, іноді “внедрять”: 8-годинний робочий день, в життя, у практику. Упроваджуватирос.лише “внедрять”: культуру.

45. Заступник – офіційна назва постійної посади. Замісник – людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки.

46. Збіднити - зробити бідним. Збідніти - стати бідним.

47. Збірка - одно або кількатомне видання творів одного автора. Збірник - твори художньої літератури або наукові статті, матеріали багатьох авторів, тексти певного призначення.

48. Звертатись – з промовою, по допомогу, до теми.

49. Поводитись – ставитись до когось.

50. Здібний – талановитий. Здатний – спроможний на щось.

51. Змістовий - пов’язаний зі змістом: змістова виразність, змістова неточність. Змістовний - багатий змістом; змістовні твори.

52. Індуктивний - логічн.: метод пізнання. Індукційний -фіз.:струм.

53. Іноземний - що належить іншому народові, краєві: іноземна мова. Іншомовний - слово, назва, запозичання.

54. Контроль – здійснюють люди, організації. Контролювання – здійснюють механізми, прилади, техніка.

55. Мета (вжив. лише в одн.). Ціль (уроч., вжив. і в мн.).

56. Нервувати - дратувати когось. Нервуватися - роздратовувати самого себе.

57. Мимохідь - йдучи мимо, проходячи повз. Мимохіть -ненароком, поза бажанням, не бажаючи.

58. Напрям - шлях розвитку, течія, кінцева точка. Напрямок - фізичний рух на певну відстань.

59. Об’єм – вимір в кубічних одиницях (об’єм цистерни). Обсяг – в інших випадках (обсяг роботи, книги, капіталовкладень).

60. Особовий - склад, напр.: навчального закладу, армії, справа як документ, рахунок у банку, особовий займенник, особові закінчення дієслів. Особиста - справа, рахунки з кимось, почуття, щастя, життя.

61. Пам’ятка - предмет культури минулого, зокрема писемна. Пам’ятний - археологічний, архітектурний, споруда.

62. Подвижник - людина, яка самовіддано бореться за досягнення мети. Сподвижник - чийсь соратник у якійсь важливій діяльності.

63. Периферичний - мед.: нерв. Периферійний - з периферії: театр, вуз, письменник.

64. Письменний - що вміє писати. Грамотний - 1)що пише за правилами; 2) розм. освічений.

65. Подовжений - збільшеної довжини: подовжені тіні, пропорції, день, кіносеанс, група подовженого дня. Продовжений – здійснюється в усіх значеннях зя словом подовжений.

66. Плямувати - забруднювати; компрометувати себе. таврувати - ставити тавро, гостро викривати.

67. Позбавитись - попередити якесь лихо, напр., посуху. Позбутись - врятуватись, уникнути неприємностей

68. Привласнювати - чиюсь річ робити своєю. Присвоювати -почесне ім'я, звання.

69. Показник - успіху, праці, смаку та ін. Покажчик - напрямку руху, розташування книг в бібліотеці, словопокажчик до словника.

70. Положення -правило, поза, розташування в просторі. Становище – обстановка. Стан - соціальний, фізичний, моральний, хімічний та ін.

71. Приводити – зумовлювати, спричинювати що-небудь: до збільшення випуску товарів, до перемоги, до мети. Призводити – до негативних наслідків: до гріха, неприємностей, втрат, катастрофи.

72. Програмний - підпорядкований певному планові, провідний. Програмовий - один з програми, за програмою.

73. Професійний - навик, звичка, хвороба. Професіональний - спорт, колектив хоровий або танцювальний.

74. Проявлятися - виникати, краще з’являтися.

75. Роль – відігравати. Значення - мати.

76. Рятівник - людина, яка приносить порятунок у певній непередбаченій ситуації. Рятувальник - людина, що спеціально займається рятуванням (посада).

77. Скоро - присл. с часовим значенням: скоро прийду, скоро принесуть. Швидко - присл., що виражає інтенсивність руху: швидко бігти, швидко наближатися, швидко піти.

78. Сподіватися - чекати когось. Надіятися - покладатися на когось.

79. Тактовний - чемний, вихований, делікатний у поводженні. Тактичний - продуманий, спланований, як спосіб досягнення певної мети.

80. Тепер - у наш час, раннім часом, нині, сьогодні. Зараз - цієї ж миті, хвилини.

81. Україніка - зібрання творів про Україну. Україністика -українська філологія, культура.

82. Уява - фізична здатність набувати знань: "добре розвинута уява", "тренована уява". Уявлення - набуті певні знання про щось, когось: "не маєш уявлення", "глибоке уявлення”.

83. Являється – з’явитися, ввижатися; переважно в розмовному стилі: являється у сні. Є – дієслово-зв’язка, часто пропускається: Він (є) – майстер високого класу.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.042 сек.)