АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як зазначити наявність додатків?

Читайте также:
  1. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.
  2. Говорячи про засоби соціальної комунікації, необхідно зазначити, що вони пройшли кілька досить важливих етапів свого розвитку.
  3. Наявність загального пенсійного страхового стажу не менше 15 років.
  4. Наявність радону може бути визначена за допомогою спеціальних приладів типу радон - монітор.
  5. Наявність та справність сигналізації.
  6. Оцінка привабливості середовища: різноманітність місць прикладення праці, наявність історико-культурних та природних пам'яток тощо
  7. Стрілочки указують вхідні і вихідні сигнали. Короткі діагональні лінії вказують на наявність декількох висновків.

 

Наявність додатків до документа зазначають так:

а) Додаток: на 2 арк. у 4 прим.

б) Додаток: кошторис витрат на наукову тему, на 3 арк. в 1 прим.

в) Додаток: лист Міністерства освіти і науки України від 14.05.03 № 5 - 5/128 на 8 арк.

г) Додаток: на 4 арк. у 3 прим., на іншу адресу

Як зазначається проходження і виконання документів?

 

а)резолюції: На дошку оголошень

До відома

До виконання

До керівництва

Задовольнити прохання

Головному бухгалтеру

Зав. відділу...

Терміново вирішити...

Передати Тарасенку тощо

 

Резолюцію датують і підписують у правій верхній частині документа на вільному місці (не на тексті);

 

б)про виконання зазначають внизу документа зліва:

 

До справи 63/02. Відповідь дана 12—03/48 від 24.03.03.

С.Лебедєва

25.03.03

 

в)про виконавця зазначають зліва внизу прізвище та службовий телефон:

 

Климчук 221-14-68

 

г) про розмноження документа — також індекс друкарки (перші літери імені та прізвища); кількість віддрукованих примірників, дату друкування:

Климчук 221-14-68 ТГ 8. 10.07.03

Як нумерувати сторінки?

 

Неправильно: Правильно:

-2-; 51.; 14 с. Починаючи з другого аркуша вгорі справа на відстані не менше 10 мм від країв: 3; 15

 

Як написати адресу?

У межах України 1. Ім’я, по батькові, прізвище 2. вул. №буд, №кв 3. населений пункт 4. район, область 5. індекс 6. держава Для країн зарубіжжя 1. Ім’я, прізвище 2. №кв, №буд, вул. 3. місто 4. штат 5. індекс 6. держава

 

Марія Антонівна Карпенко

Вул.Сковороди, буд.18, кв.24.

М.Дунаївці

Хмельницька обл.

Україна


Розпорядчі документи

Це документи, за допомогою яких здійснюєтьсярозпорядча діяльність, оперативне керівництво в певній установі, організації,фірмі, на підприємстві.

ПОСТАНОВА

Постанова — це правовий акт, що приймається вищими та деякими центральними органами управління з метою розв'язання найбільш важливих і принципових завдань, що стоять перед цим органами, та встановлення стабільних норм і правил поведінки.

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України та іншими органами управління.Текст складається із двох частин: констатаційної і розпорядчої. Перша містить вступ, оцінку становища або посилання на розпорядчий документ вищої установи. У другій частині наводятьсязапропоновані постановою заходи, визначається виконавець (виконавці) та термін виконання. Підписують її дві особи: голова колегіального органу й керуючий справами (секретар).

Реквізити:

Герб України; назва установи, що підготувала постанову; назва виду документа (постанова); дата; місце видання; заголовок (стислий виклад змісту постанови); підписи.

Формуляр-зразок:

Герб України

Міністерство фінансів

України


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)