АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Про особовий склад

Читайте также:
 1. А. На здания (административные, вокзалы, производственные, гаражи, склады и т.д.)
 2. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).
 3. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 4. Акушерское пособие складывается из четырех моментов.
 5. Анализ блюда на наличие продуктов на складе.
 6. Бухгалтерські записи (проводки) складають перед записом сум на рахунки.
 7. В подмышечной области и в паховой складке
 8. В подразделении (на складе)
 9. Визначення виробничого циклу складного процесу
 10. Визначення і складові грошової системи
 11. Вимоги до складальних креслень
 12. Вимоги до складання тез

 

ПРИЗНАЧИТИ:

Петрова М. В., інженера відділу праці та заробітноїплати, на посадустаршого інженера з 01.12.03 з окладом згідно зі штатним розкладом. Підстава: доповідна записка зав. відділу Сироти М. А.

 

ПЕРЕВЕСТИ:

Іваніна І. П., слюсаря електроцеху, на посаду техніка лабораторії контрольно-вимірювальних приладів з 01.12.03.

Підстава: заява Іваніна І. П.

 

Ткаченко Ю. П., прибиральницю, на посаду гардеробниці з 18.12.03. Підстава: заява Ткаченко Ю. П.

 

 

Директор заводу (підпис) О. І. Зайченко

НАКАЗ

від «___»________200__ р. №___ Місто___

 

Про прийняття на роботу за контрактом

ПРИЗНАЧИТИ:

___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду начальника юридичного відділу підприємства наумовах укладеного з ним контракту від «__»________200_р.

 

Підстава: контракт від «___»___200_р.

 

Директор _____________ (підпис та його розшифрування)

 

З наказом ознайомлений «_____»___________200_р.

 

Начальник юридичного відділу _____(підпис та його розшифрування)

 

Довідково-інформаційні документи

Переважна більшість документів, що відправляються із установ та спрямовуються до них, є інформаційно-довідковими. Вони містять інформацію про фактичний стан справ у закладах, який є підставою для прийняття розпорядчих документів. Вони носять допоміжний характер відповідно до організаційно-розпорядчої документації, не обов'язкові для виконання на відміну від них. Інформація, що міститься в них, може спонукати до дії або бути лише доведена до відома.

АКТИ

 

Акт — документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

Акти складають після ухвал, при передаванні товарно-грошових цінностей однією особою іншій, після прийняття завершених будівельних об'єктів, при проведенні випробувань нової техніки, при нещасних випадках, при зміні керівництва та інших подіях.

За необхідності акт затверджується вищою організацією або керівником підприємства.

Акт оформляється комісією, що її створює керівник підприємства та затверджує відповідним наказом. 

Група Зміст
Законодавчі   Адміністративні Рішення щодо законів, указів, постанов Підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств, організацій, окремих осіб

 

Реквізити:

1. Автор документа (назва відомства, організації).

2. Дата, номер, місце складання.

3. Гриф затвердження.

4. Заголовок.

5. Підстава (наказ керівника організації).

6. Склад комісії.

7. Присутні.

8. Текст.

9. Відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження.

10. Перелік додатків до акта.

11. Підписи членів комісії та присутніх (у разі необхідності).

Структура тексту:

1. Вступ (підстави для складання акта, перераховані члени комісії, їх завдання).

2. Констатаційначастина (суть і характер проведеної роботи, установлені факти, пропозиції, висновки).

Акт складають у трьох примірниках:

1-й направляють до вищої організації;

2-й - керівникові організації;

3-й - до справи.

Зразок:

Міністерство вугільної промисловості України Шахта «Брянківська» ВО «Стахановвугілля» ЗАТВЕРДЖУЮ Директор шахти ____________ (прізвище, ініціали)

 

АКТ

12.10.03 №10 м. Бранка Луганської області

 

Установлення продуктивної потоко-механізованоі технологічної лінії для видобування вугілля

ПІДСТАВА: Наказ генерального директора ВО «Стахановвугілля» від 11.09.03 № 203.

Складено комісією у складі:

Голова — директор шахти ___________

(прізвище, ініціали)

Члени комісії — головний інженер шахти __________

(прізвище, ініціали)

— головний механік шахти ___________

(прізвище, ініціали)

Присутні: заступник директора шахти № 1 ___________

(прізвище, ініціали)

старший маркшейдер шахти _______________

(прізвище, ініціали)

(Текст)

Складено у трьох примірниках:

1-й примірник — ВО «Стахановвугілля»;

2-й примірник — Мак НДІ;

3-й примірник — шахті «Брянківська-.

‡агрузка...

 

Голова комісії (підпис) Розшифрування підпису

 

Члени комісії (підписи) Розшифрування підписів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)