АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стандарти на штрихове кодування

Читайте также:
 1. ANSI – национальный институт стандартизации США
 2. VIII. Метод стандартизации
 3. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 4. Бщие сведения, классификация и стандартизация строительных материалов
 5. Виграш від кодування
 6. Відшкодування моральної шкоди
 7. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 8. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
 9. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду
 10. Дисципліна “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” як галузь науково-технічної діяльності є методологічною дисципліною для розвитку науки і техніки.
 11. Єдина система класифікації кодування. Види класифікаторів, що застосовуються в б.о.
 12. Класифікація та кодування економічної інформації. Методи класифікації. Системи кодування

 

Позначення товарів чисельними кодами почали за­стосовувати 25 років тому в США під час продажу ал­когольних напоїв. Процес полягав у тому, що прода­вець прикладав до штрих-коду, нанесеного на товар, сканувальний пристрій, який миттєво зчитував код і визначав ціну. Вся процедура займала кілька секунд.

Система сподобалась і її почали застосовувути інші товаровиробники, а незабаром у США більшість про­дукції маркувалась 12-розрядними штрих-кодами. Че­рез п'ять років американський досвід перейняла й Євро­па. Але як свідчила практика США, 12 розділів було недостатньо для нумерації всіх виготовлених товарів, тому Європейська асоціація "ЕАN — International" роз­робила власний 13-розрядний код.

Система кодування виявилася зручною і до неї при­єдналося багато країн. На сьогодні штрих-кодами ЕАN користуються 97 країн світу. Об'єктами кодування штриховим кодом є інформаційні символи — цифри, букви, службові знаки. Штрихові символи залежно від їх структури поділяються на: цифрові й буквено-циф­рові; дискретні; безперервні; двоспрямовані; контроле­придатні; з фіксованою та змінною довжиною коду; з різною інформаційною щільністю.

Найпоширенішими в економічно розвинених краї­нах є такі штрих-коди: "2 з 5" або "2 з 5 Industrial"; "2 з 5 з чергуванням чи ITF (Interieayed Two of Five); 39; 93; Cooaoar; 128; EAN (European Article Number); UPC (Uniform Product Code).

Звичайно, українська продукція для успішної кон­куренції з іноземною на зовнішньому і внутрішньому ринках також має бути маркована штрих-кодами.

Для вирішення цієї задачі була розроблена Держав­на програма переходу України на міжнародну систему обліку та статистики, яка передбачає створення Націо­нальної нумераційної організації та розробку комплек­су стандартів системи штрихового кодування, техніч­них і програмних засобів нанесення штрихових кодів, науково-технічної документації, що регламентують її застосування.

У плані виконання програми, постановами Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 180 та від 11 березня 1993 р. № 326 було прийнято рішення про створення комплексу стандартів у галузі штрихового кодування в Україні.

30 жовтня 1994 р. Європейська асоціація прийняла рішення про членство України в Асоціації товарної ну­мерації — "EAN — Україна", а 12 грудня 1994 р. Кабі­нет Міністрів України прийняв постанову № 821 "Про Асоціацію товарної нумерації України — "EAN — Україна".Держстандарт України в 1995 р. видав такі норма­тивні документи в галузі штрихового кодування:

1. ДСТУ 3144—95. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

2. ДСТУ 3145—95. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

3.ДСТУ 3146—95. Штрихове кодування. Маркуван­ня об'єктів ідентифікації, штрих-кодові позначення EAN.

4.ДСТУ 3145—95. Штрихове кодування, маркуван­ня об'єктів ідентифікації. Форми та розташування штрих-кодових позначок EAN на тарі та пакуванні то­варної продукції.

5. ДСТУ 3145—95. Штрихове кодування. Система елек­тронного обміну документами на постачання продукції.

6.КПД 50-051—95. Штрихове кодування. Вибір і за­стосування штрихових кодів. Основні положення.

Згідно з цими нормативними документами, в Україні можуть використовуватися такі штрихові коди: EAN-13 (EAN-8). ITF 128, 39. Характеристика їх де­тально наведена в керівному нормативному документі (КНД) 50-051—95.

Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і тор­гівлі у 1996 р. видало наказ, згідно з яким з 1 січня 2000 р. усі товари, що реалізуються через роздрібну торгівлю, повинні маркуватися 13- або 8-розрядними штрих-ко­дами. 8-розрядні присвоюються тільки у виняткових випадках малим товарам, поверхня упаковки яких не перевищує 40 см2.

Штрих-код EAN містить таку інформацію. Перші дві або три цифри називаються префіксом і позначають країну — виробника продукції. Деякі країни, які всту­пили в EAN першими (Бельгія, Велика Британія, Да­нія, Франція та ін.), встигли одержати 2-розрядні пре­фікси, а коли штрих-коди почали поширюватися в усьо­му світі, було вирішено раціональніше використовува­ти номери і присвоювати 3-розрядні префікси. Так, Україні присвоєно префікс 482.

Остання цифра штрих-коду контрольна. Вона слу­жить для того, щоб після зчитування коду апарат під­твердив правильність операції. Для розрахунку цієї цифри використані всі складові коду, і тому, якщо хоч одна з них зчитана неправильно, інформація не роз­пізнається й апарат подасть сигнал для поновлення зчитування.

‡агрузка...

Інші цифри штрих-коду позначають підприємство і товар. Система кодування розроблена таким чином, що кожний товар, виготовлений будь-де у світі, має свій власний неповторний код, який не можна сплутати. Міжнародний товарний код EAN присвоюється про­дукції Асоціацією товарної нумерації України відповід­но до рекомендацій Міжнародної асоціації товарної нумерації і державних стандартів України.

Є ще так звані внутрішні коди, призначені для то­варів, що не мають єдиної ціни. Так, якщо в магазині розкладають яку-небудь продукцію (наприклад, ковба­су), то їй присвоюють внутрішній код, кілька розрядів якого передбачені для зазначення маси. А на місці за допомогою спеціальних пристроїв маркується кожний шмат. Тоді касовий апарат може відповідно до маси роз­рахувати ціну покупки, але експортувати товар з таким кодом не можна.

Проблема, яка постала перед нашою торговельною системою, полягає в тому, що штрих-коди має лише не­значна частина відчизняної продукції, а для одержан­ня їх підприємство має вступити в Асоціацію товарної нумерації України, сплативши вступний і членський внески за перший рік, присвоєння штрих-кодів і кон­сультації спеціалістів. Усе це потребує значних коштів (до 600 дол. США), що може бути задорого для бага­тьох особливо малих підприємств.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)