АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виграш від кодування

Читайте также:
  1. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
  2. Виграш споживача
  3. Єдина система класифікації кодування. Види класифікаторів, що застосовуються в б.о.
  4. Класифікація та кодування економічної інформації. Методи класифікації. Системи кодування
  5. Кодування аналогових сигналів
  6. Кодування повідомлень в інформаційно–телекомунікаційних системах. Поняття про кодування і код
  7. Кодування при відсутності перешкод
  8. Методи кодування

Звичайно якість передачі цифрової інформації каналами зв’язку визначається імовірністю спотворення символу - через імовірність спотворень двійкових символів (біт) Рсп, яка, як уже згадувалось, є наслідком природних впливів у каналах ТКМ через зменшення співвідношення енергетик сигнал / шум (сигнал / завада) в місці (точці приймання) сигналу. Це співвідношення визначає правильність інформації, визначену, наприклад, через імовірність спотворень двійкових символів (біт) Рсп чи через цілісність (вірність) інформації Рп. Нагадаємо, що для підвищення цілісності (вірності) інформації необхідно підвищувати співвідношення сигнал/шум (сигнал / завада) шляхом підвищення потужності переданих сигналів або зниження рівня шумів (завад) у каналах зв’язку.

Використання завадостійкого кодування дозволяє досягнути підвищення цілісності інформації, не змінюючи співвідношення сигнал/шум (сигнал / завада) в місці (точці приймання) сигналу. Іншими словами, використання завадостійкого кодування дозволяє досягнути енергетичного виграшу в телекомунікаційних системах.

Відомо, що якість завадостійкого кодування можна оцінювати при цьому асимптотичним виграшем, який залежить від відносної швидкості коду R і здатності коду виявляти спотворення, яка визначається величиною t–кратністю спотворень. Наприклад, для найбільш розповсюдженого випадку фазової модуляції імовірність спотворень двійкових символів (біт)

Рсп ≈ {Q[2Rh2]1/2}t+1, (5.1)

де h2 = Ес/Ез = Рс/Рз – співвідношення сигнал / завада в точці приймання, Ес (Ез) – енергія сигналу (завади), Ес = τсРс, τс – тривалість сигналу, Рс (Рз) – потужність сигналу (завади),

Q[α] = 1/[(2π)1/2] exp (- x2/2) dx.

При передачі без кодування (R = 1, t = 0)

Р/сп ≈ {Q[2(h/)2]1/2} (5.2)

З цією метою з урахуванням того, що при достатньо великих співвідношеннях (не менше 3) сигнал / завада Q[α] ≈ exp (- α2/2) із (5.1) і (5.2) найдемо зміну енергії сигналу, необхідну для досягнення однієї і тієї ж імовірності спотворення. Для цього прирівняємо праві частини цих виразів:

{Q[2Rh2]1/2}t+1 = {Q[2(h/)2]1/2},

{exp (-[(Rh)1/2]2)} (t+1) = exp (-(h/)2).

Звідси після логарифмування отримаємо

g = (h/)2 / h2 = R(t+1).Отже, асимптотичний виграш від кодування дорівнює g або в децибелах

G = 10 lg [R(t+1)].


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)