АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Порівняння систем передачі з ВЗЗ і систем передачі при використанні коригувальних кодів за правильністю передачі даних

Читайте также:
 1. A) к любой экономической системе
 2. A) прогрессивная система налогообложения.
 3. C) Систематическими
 4. CASE-технология создания информационных систем
 5. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 6. I. Основні риси політичної системи України
 7. I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ. ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ
 8. I. Суспільство як соціальна система.
 9. I. Формирование системы военной психологии в России.
 10. I.2. Система римского права
 11. II. Цель и задачи государственной политики в области развития инновационной системы
 12. II. Экономические институты и системы

Вірність (цілісність) передачі інформації можна оцінити імовірністю отримання користувачем неспотвореної (скоректованої на приймальній стороні) інформації. Це можливо за таких умов:

1. Порушення цілісності інформації (спотворення) знайдене. Імовірність Рв такої події

Рпц = 1 - 2-(n - m), Рпцк = 1 -

для систем з ВЗЗ і з коригувальним кодом відповідно.

2. Порушення цілісності інформації (спотворення) відповідає коригувальним здатностям використовуваної системи. Для системи передачі даних з ВЗЗ за рахунок перезапитів імовірність Рв цієї події дорівнює одиниці. Для СПД з коригувальним кодом ця імовірність дорівнює імовірності того, що БКС спотворено не більш ніж однією груповою помилкою заданого класу. Якщо прийняти потік спотворень (спотворень) пуассонівським, для якого імовірність настання рівно однієї події на інтервалі часу tк

Рk (tк) = (λ∙tк)k∙exp (- λ∙tк)/(k!),

тоді

Рвк = Р0 (tк) + Р1 (tк) = (1 + λ∙tк)∙exp (- λ∙tк)

Залежність Рск = f (λ∙tк) подана в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

λ∙tк 0,125 0,25 0,37 0,5 0, 62 0,75 0,87 1,0
Рвк 0,992 0,973 0,94 0,90 0,86 0,82 0,78 0,73

3. Знайдене спотворення виправлено. Очевидно, що як для систем з ВЗЗ, так і для СПД з коригувальним кодом ця імовірність дорівнює одиниці (при дотриманні відміченої вище умови, що коригувальні можливості коду відповідають характеру порушення цілісності).

Відтак імовірність забезпечення цілісності оцінюється імовірностями перших двох подій. Оскільки ці події незалежні, то для систем з ВЗЗ

Рзц = Рпц∙Рв

та

Рзц = 1 - 2-(n - m), (7.1)

а для систем з коригувальним кодом

Рзцк = (1 - 2-(n - mk))∙(1 + λ∙tк)∙exp (- λ∙tк). (7.2)

Залежність імовірності забезпечення цілісності від стану каналу подана на рис. 7.1.

Рис. 7.1 Залежність правильності передачі (цілісності) інформації в СПД від стану каналу: 1 - СПД з коригувальним кодом, 2 - СПД з ВЗЗ

Згідно з рисунком 7.1, з погляду забезпечення правильності інформації системи передачі даних з ВЗЗ дещо перевершують СПД з коригувальним кодом, якщо інтенсивність завад перевищує деякий поріг λг, чисельне значення якого принципово можна обчислити, прирівнявши (7.1) і (7.2). Однак навіть максимальна різниця імовірностейРзц - Рзцк ≈ 0,264,

що не дає можливості зробити висновок про суттєву перевагу систем передачі даних з ВЗЗ.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)