АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пропускна спроможність неперервного каналу. Шляхи підвищення пропускної спроможності каналу

Читайте также:
 1. Аналіз платоспроможності підприємства
 2. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 3. Виявлення ознак поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства
 4. Віртуальні канали і віртуальні шляхи
 5. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
 6. Единовременная пропускная способность основных видов крытых физкультурно-спортивных сооружений
 7. Екологічні проблеми і шляхи їх розв'язання
 8. Завадостійкі коди і пропускна спроможність каналу
 9. Засоби підвищення фінансової стійкості підприємства
 10. Заходи щодо підвищення стійкості організму тварин
 11. Методы, способы, средства защиты информации от утечки по материально-вещественному каналу. Способы и средства уничтожения документов
 12. Напрями оптимізації платоспроможності та ліквідності підприємства

Одним із основних завдань будь-яких обчислювальних мереж (ОМ) є забезпечення доступності та цілісності інформації, яка циркулює в цих системах. Доступність та цілісність інформації означають можливість авторизованим користувачам цих ОМ одержати немодифіковану інформацію за досить короткий часовий інтервал. Для телекомунікаційних систем як елементів ОМ це завдання трансформується в забезпечення їх високої пропускної спроможності за відсутності будь-яких модифікацій (спотворень), які не були санкціоновані її власником, незалежно від причин або джерел виникнення таких спотворень.

Спотворення інформації, тобто порушення її цілісності, у свою чергу, можливі на будь-якому етапі її циркуляції в обчислювальних мережах: під час передачі, зберігання або обробки. При передачі значна їх частина пов’язана з дією природних чинників, таких як атмосферні електромагнітні розряди, іскріння контактів в автомобілях, електротранспорті та ін.

Як показано нижче, основні характеристики каналу передачі даних ТКМ – доступність інформації (через пропускну спроможність – ) та цілісність інформації (через імовірність спотворення двійкових символів) є функціями співвідношення корисний сигнал / завада. У свою чергу це співвідношення залежить від застосованого каналу передачі даних, реальної завадової ситуації в каналі та швидкості посимвольної передачі інформації, які з метою забезпечення пропускної спроможності, а отже, доступності інформації можуть змінюватися в той чи інший бік.

Тому завдання забезпечення максимальної перепускної спроможності та мінімальної імовірності спотворення інформаційних символів як найважливіших чинників, які забезпечують цілісність і доступність інформаційних ресурсів у заданих умовах використання каналів передачі даних, є однією з найактуальніших при розробці та експлуатації обчислювальних мереж і їх елементів.

У цій та наступній лекціях ми зробимо спробу визначити деякі із способів підвищення величини .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)