АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Реформи М. Горбачова в Україні 1985-1991

Читайте также:
 1. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 2. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 3. Адміністративна реформа в Україні
 4. В результате реформирования университетского образования
 5. Вигнання військ блоку фашистських держав в Україні 1943-1944
 6. Види виборчих систем.Виборча система в Україні
 7. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 8. Визначте період року, коли в Україні найчастіше спостерігаються циклони.
 9. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні
 10. Виникнення і розвиток вікової психології в Україні
 11. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 12. Виробництво мінеральних добрив в Україні (2006 р.)

Суть політичної реформи М. Горбачова полягала у поступовому переході влади від партапарату до державних органів, які обиралися б парламентським шляхом. Навесні 1989 р. відбулися перші після 1917 р. вільні вибори народних депутатів СРСР, а в 1990 р. — до верховних рад союзних республік та місцевих рад.

Антиалкогольна реформаПочаткова задумка реформи була дуже позитивною-зменшити кількістьспоживаного алкоголю на душу населення в країні, почати боротьбу зпияцтвом. Але в результаті занадто радикальних дій цьому напрямкуантиалкогольна кампанія призвела до таких результатів: .Антиалкогольна кампанія Горбачова і подальший відмова від державної монополії призвели до того, що більша частина доходів пішла в тіньовий сектор. У 90-і роки чимало стартових капіталів було сколочена приватниками на "п'яних" грошах. Казна само стрімко порожніла. . Вирубка найцінніших виноградників, в результаті цього зникнення цілих секторів промисловості в деяких республіках СРСР (Грузія і т.д.). Зростання наркоманії, токсикоманії, самогоноваріння . Багато мільярдні збитки бюджету Кадрові реформи в уряді У жовтні 1985 року Головою Ради Міністрів СРСР був призначений Н.І. Рижков. У грудні 1985 року секретарем московського міського комітету партії став Б.Н. Єльцин. Міністром закордонних справ замість Громико став Е.А. Шеварднадзе. У вищу партійну ієрархію висунулися: А.Н. Яковлєв, А.І. Лук'янов. Фактично 90% старого брежнєвського апарату було замінено новими кадрами. Змінився практично весь склад Президії Ради Міністрів СРСР.Суспільні та соціальні реформи У цей час почалася загальна демократизація життя в країні. Припинилися політичні переслідування. Ослабнув гніт цензури. З в'язниць і посилань поверталися такі видні люди, як: Сахаров, Марченко, тощо. Політика гласності, розпочата новим радянським керівництвом, різко змінила духовне життя людей. Зріс інтерес до друкованих видань, радіо, телебаченню. Реформи у зовнішній політиці: У ході зустрічі М.С. Горбачова з президентом США Рональдом Рейганом у листопаді 1985 року сторони визнали необхідність поліпшення радянсько-американських відносин і оздоровлення міжнародної обстановки в цілому. Укладено договори СНВ-1, 2. Заявою від 15 січня 1986 М.С. Горбачов висунув ряд великих зовнішньополітичних ініціатив:. Повна ліквідація ядерної і хімічної зброї до 2000 року.

. Суворий контроль при зберіганні ядерної зброї і знищенні її на місцях ліквідацій

Під час візиту Михайла Сергійовича в Індію була підписана Делійський декларація про принципи вільного від ядерного озброєння і ненасильницького світу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)