АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Первісне суспільство на території України (до 40 тис. років до н. е.)

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. I. Суспільство як соціальна система.
 3. АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ (АСУ)
 4. Адміністративне право України як галузь права.
 5. Алкоголізм і суспільство.
 6. Античні поліси на території України
 7. Архітектура та образотворче мистецтво України в кінці ХІХст. – на початку ХХ ст.
 8. АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
 9. Бюджетна система України: основні характеристики
 10. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 11. Верховний Суд України.
 12. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України

1. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика.

2. Ответьте на вопросы:

1) В одной детской сказке описывается такой способ путешествовать:

«В безветренную погоду нужно всего лишь залезть в корзину большого воздушного шара, подняться на нем над землей и подождать пока Земля под тобой прокрутится, а затем снова спуститься вниз, только этом месте будет уже совсем другой город». Возможен ли такой способ путешествия и почему?

2) Два мальчика растягивают динамометр. Каждый прилагает силу 100Н. Что показывает динамометр?

3. Текст по теме «Электромагнитные поля», содержащий информацию об электромагнитном загрязнении окружающей среды (№3.32 – 3.36). Задания на определение степени воздействия электромагнитных полей на человека и обеспечение экологической безопасности.

Первісне суспільство на території України (до 40 тис. років до н. е.)

ПІТЕКАНТРОПИ (1 млн-150 тис.р. тому)- ранній палеоліт. Вологий субтропічний клімат ,нема різниці між літом і зимою ; зменшувався тваринний світ. ОСНОВНЕ ЗАНЯТТЯ-збиральництво. 30 тис. р. тому приручили природній вогонь.знаряддя праці(кам’яне рубило і палиця). Жили первісними гуртками від 4-8 осіб, 2 покоління. Середня тривалість життя бл. 10 років. Спадщина: вміння користуватися вогнем природного походження. Стоянки: с. Королеве на Закарпатті, Лука-Врублевецька (Дністер), ізюм (Харківщина). НЕАНДЕРТАЛЬЦІ(150-35 тис. р. тому)- людина вміла(середній палеоліт). Більш пристосовані до суворого клімату. Витіснили пітекантропів. Жили-первісними гуртками по 10-12 чол. Трив.життя-10-11 років. Заняття: мисливство, збиральництво втрачає роль бо похолодало.Взимку жвуть в печерах, влітку-кочують Зявл Статево-віковий розподіл праці: чоловіки-полюють,виг-ють знаряддя праці;жінки- займ домогоспод і збиральн.Зявляється примітивний одяг. Удосконалили знаряддя праці: ручні рубила, проколки, скребло, кам’яні ножі. Спадок: оволодіння технологією видобування вогню, з’являлися зародки релігії у вигляді культу вогню, медицини, мистецтва. Основна маса неандертальців зосереджувалася на високих берегах річок, Донецька височина, передгір’я кримських гір(найбільша густота населення). Стоянки: Молдово (Дністер), Каїк-Коба, Шайтан-Коба (Крим), Антонівка (Донбас), Рихта (Волинь). КРОМАНЬЙОНЦІ(30)-35 тис.р.тому – пізній палеоліт. Клімат: подібний до сучасного (декілька разів змінювався).Поступово переходять від гуртової організації до родової общини. Добували і користувалися вогнем. Відбувався прискорений розвиток цивілізації. Заняття: полювання на великих тварин - мамонтів, зубрів, бізонів; рибальство, збиральництво.Знаряддя праці: комбіновані списи, кам’яні ножі, проколки, скребла, дротики. Стоянки: Амвросі-ївка (Донбас), Мізин (Чернігівщина), Межиріч (Черкащина), Кирилівська (Київ).2. Общинно-родовий лад на території України (40 тис. р. до н.е.- 7 ст. до н.е.)

Відбулись суттєві економічні, етнічні і соціальні зміни:-суспільство пережило кілька технолог революцій. 1 можна вважати вдосконал спису, який став комбінованим із каменю і дерева. це збільшило к-сть здобичі на полюванні. 2- винахід човна(це дозволило швидко засвоювати нові території у річках і морях і створити нову професію-рибальство.3-винахід луку і стріл та поч. приручення тварин. / неополітична революція:носії-пришлий з Дунаю народ, а в Дунай з Сер Азії.Вели осілий спосіб життя.займ-ся землеробством і стойловим тваринництвом.також займ-ся ремеслами, гончарною справою, ткацтвом,деревообробкою.Трипільство загинуло на поч.3-го тисячоліття під тиском з півд. Сходу культури Ямни і з Заходу-культури бойових сокир. Ямна культ баз-ся на півосі лому скотарстві, люди жили у містах. Чол.випасали худобу в степах. Представники культ бойових сокир займ-ся скотарством.

В11ст.доН.е. приходять кіммерійці-іраномовні племена,кочові скотарі,які мали1 велику перевагу-вміли видобув и обробляти залізо.Панували на півд. Укр бл 250 р. Періодично грабували сусідні народи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)