АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 3. Проводки. Журнал Проводок

Проводки. Журнал Проводок

План:

Проводки

Журнал Проводок

Проводки

У процесі господарської діяльності підприємства відбувається постійна зміна стану засобів, перетворення їх з одних видів в інші. Операція - елементарна дія, що викликає зміна стану господарських засобів - їхнє збільшення чи зменшення.

Але ми розуміємо, що якщо десь щось збільшилося, то тільки лише за рахунок того, що щось десь зменшилося. Цей принцип поставлений у главу обліку і реалізується у виді подвійного запису. Наприклад, ми закупили матеріали на суму 100 грн., виходить, на цю суму збільшився рахунок матеріали, але зменшився рахунок коштів.

Принцип подвійного запису полягає в тому, що кожна операція, виражена в суммовом виді, відбивається в обліку на двох рахунках, дебетуючи один і кредитуючи інший. Подвійний запис називається проводкою. Проводка зв'язує два рахунки - дебетуемий і кредетуемий, такі рахунки називають кореспондуючими, чи говорять, що в проводці встановлюється кореспонденція рахунків.

Кожна операція може містити одну, чи кілька проводок. Проводки не існують окремо від операції. Кожна проводка належить до однієї і тільки однієї операції.

Проводка може містити одну чи кілька кореспонденцій. Проводка називається складною, якщо вона має кілька кореспонденцій, у такій проводці дебет одного рахунка листується з кредитом декількох рахунків і навпаки.

Операція містить у собі не тільки проводки, але і деяку іншу інформацію, наприклад: зміст операції, сума операції, дата, номер і інші реквізити, що закладені в конфігурації. Операції можна вводити декількома способами:

d) Ручний спосіб

e) Використання типових операцій

f) На підставі первинного документа, введеного в систему, виробляється автоматичне формування проводок.

Операція, введена вручну, фактично є документом спеціального виду «ОПЕРАЦІЯ», що не має власних даних, а тільки має операцію.

Для перегляду операцій у програмі 1С:Бухгалтерія існує два журнали: "Журнал операцій" і "Журнал проводок".

Журнал Проводок

Журнал проводок призначений для перегляду списку проводок, що належать різним операціям.

У режимі "Конфігуратор" може бути розроблене будь-яке необхідне число форм журналу проводок — з різним ступенем подробиці відображення інформації.Як правило, у табличній частині форми журналу проводок розміщені поля, опис яким дано у формі введення бухгалтерської операції.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)