АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Редагування, перегляд і вибір елементів довідника

Читайте также:
 1. Алгоритм вибіркового методу
 2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 3. Вибір варіанту машин і устаткування
 4. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 5. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 6. Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень.
 7. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 8. Вибір методів навчання
 9. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 10. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 11. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 12. Вибір оптимального варіанта СМ

Якщо редагування довідника в "1С:Конфигураторі" задано "у списку" – зміни виробляються безпосередньо в рядку таблиці, якщо "у діалозі" - викликається форма, реквізити якої потрібно заповнити.

Зміна рядка.

a) Виберіть змінюваний рядок;

b) натисніть Enter (Якщо в конфігурації задано редагування довідника "у списку", то в рядку з'являється курсор і можна робити зміни. А якщо в конфігурації задано редагування довідника "у діалозі", то з'являється форма діалогу в який потрібно заповнити реквізити)

Збереження змін.

Натисніть кнопку "Записати" на панелі кнопок, при закритті вікна чи підтвердіть збереження змін.

Додавання рядка.

a) Виберіть групу, у якій буде знаходитися створюваний рядок;

b) виберіть пункт "Новий" з меню "Дії" чи контекстного меню чи натисніть кнопку на панелі інструментів;

c) після редагування параметрів нового об'єкта натисніть Enter.

d) Клавіатурний еквівалент: Ins.

Додавання групи.

a) Виберіть групу, у якій буде знаходиться створювана група;

b) виберіть пункт "Нова група" з меню "Дії" контекстного меню чи натисніть кнопку на панелі інструментів;

c) після редагування параметрів нового об'єкта натискайте Enter.

d) Клавіатурний еквівалент: Ctrl+F9.

Копіювання рядка.

a) Виберіть рядок, який копіюється

b) виберіть пункт "Копіювати" з меню "Дії" з контекстного меню чи натисніть кнопку на панелі інструментів. У довіднику буде створений новий рядок, що є копією обраного за винятком коду. Код автоматично створюється програмою і може бути відредагований користувачем.

c) Клавіатурний еквівалент: F9.

Видалення рядка.

a) Виберіть рядок, що видаляється;

b) виберіть пункт "Видалити" з меню "Дії" з контекстного меню чи натисніть кнопку на панелі інструментів. Виділений рядок буде позначена на видалення.

c) Клавіатурний еквівалент: Del.

Скасування позначки на видалення.

a) Вибрати рядок, позначений на видалення;

b) Натиснути клавішу Del.

Вибір інформації з довідника

a) виберіть рядок і натисніть кнопку "Вибрати" на панелі інструментів.

b) виберіть рядок і натисніть Enter.c) подвійне натискання лівою кнопкою миші.

Перегляд історії змін значення.

a) виберіть рядок;

b) виберіть пункт "Історія значення" з меню "Дії", контекстного меню, чи натисніть кнопку на панелі інструментів;

c) Клавіатурний еквівалент: F5.

Перенесення елемента з групи в групу.

a) У таблиці виберіть елемент групи, що потрібно перенести;

b) у дереві виберіть групу, куди потрібно перенести;

c) виберіть пункт "Перенести в іншу групу" з меню "Дії" головного меню програми чи натисніть кнопку на панелі інструментів.

d) Клавіатурний еквівалент: Ctrl-F5.

Допомога при роботі з довідником

Для одержання опису довідника натисніть кнопку "Опис" на панелі кнопок.

Сортування довідника

Довідник може бути відсортований по будь-якому стовпчику. Для вибору порядку сортування необхідно вибрати пункт "Сортування" з меню "Дії" чи контекстного меню і потім вибрати потрібний пункт із підменю.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)