АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Формування стандартних звітів

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем
 3. Валютні системи та валютна політика. особливості формування валютної системи України
 4. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 5. Види стандартних звітів
 6. Види формування фінансових ресурсів малого підприємництва: субпідряд, лізинг, факторинг, франчайзинг, факторинг, придбання існуючого бізнесу.
 7. Визначення місії підприємства (бізнес-проекту) та формування цілей його діяльності
 8. Воєнно-економічна політика України в умовах формування ринкових відносин та конверсії ОПК.
 9. Господарський розвиток періоду формування світових цивілізацій.
 10. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 11. Державний бюджет. Формування доходів Державного бюджету.
 12. Економічна думка періоду формування світових цивілізацій.

Для формування стандартного звіту необхідно з пункту Звітивибрати потрібний рядок або клацнути по кнопці панелі інструментів, з'являється вікно діалогу, вказати в нім період звіту і інші необхідні параметри, клацнути Ok– з'являється звіт. Різниця між кнопками Okі Сформуватив тому, що при використанні другої кнопки вікно діалогу не зникає з екрану. Праворуч від період у вікні діалогу є кнопка (Вибір періоду), вона відкриває додаткове вікно для вибору деяких фіксованих періодів (поточний квартал, місяць, день, період).

У звіті є кнопки: Відновити– перераховує звіт. Це необхідно, коли Ви поміняли в журналах які-небудь реквізити документів або проводок, і це могло вплинути на підсумки по аналізованих в звіті рахунках. Настройка– викликає вікно діалогу цього звіту, яке дозволяє змінити період звіту і інші параметри і наново сформувати звіт.

Коли Ви працюєте із звітом постійно, і Вам доводиться часто міняти параметри формування звіту у вікні діалогу, то можна зберігати настройки звіту (період, рахунок і інші параметри) за допомогою кнопки (Зберегти настройку), після її натиснення потрібно ввести назву настройки, клацнути Ok. Можна зберігати необмежену кількість настройок. При формуванні звіту наступного разу Вам потрібно клацнути по кнопці (Відкрити настройку), вибрати її назву із списку, клацнути Ok і далі формувати звіт в звичайному порядку.


Формування регламентованих звітів.


Звіти Регламентовані Вибрати групу звітів Вибрати звіт Відкрити (з'являється вікно діалогу) – або Сформувати (тут же можна роздрукувати чистий бланк звіту кнопкою Бланк, зберегти або відкрити настройки звіту).


Регламентовані звіти можна редагувати.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)