АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скасування позначки на видалення рахунків

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 3. Б) Ревізія розрахунків за податками і платежами
 4. В) Ревізія розрахунків за страхуванням
 5. Введемо позначки
 6. Введення рахунків (субрахунків)
 7. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу
 8. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 9. До рахунків товарно-матеріальних цінностей
 10. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 11. Класифікація рахунків
 12. Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами (покупцями і замовниками, з різними дебіторами).

Для скасування позначки на видалення рахунка/субрахунку помістите курсор на рядок з раніше позначеним рахунком/субрахунком і виконаєте одну з наступних дій:

a) натисніть клавішу Del

b) чи натисніть мишею кнопку "Скасування позначки на видалення" на панелі інструментів вікна плану рахунків

c) чи виберіть пункт "Скасувати позначку на видалення" у меню "Дії" головного меню програми.

Після відповіді "Так" на запит про скасування позначки на видалення рахунок/субрахунок буде "відновлений". Це буде відбито в зміні умовного значка в крайній лівій графі плану рахунків.

Якщо рахунок, що видаляється, є субрахунком , а рахунок-група, який він належить також позначений на видалення, то позначка на видалення в групи знімається.

Пошук рахунка

Для пошуку потрібний рахунок у плані рахунків (списку рахунків) існує два способи:

Швидкий пошук

Для виконання швидкого пошуку необхідно клавішами помістити курсор у той стовпчик списку рахунків, у якій необхідно знайти яке-небудь значення, і просто набирати на клавіатурі шукане значення.

У випадку виявлення першого введеного символу він відображається в рамці в нижній частині стовпчика, а курсор встановлюється в той осередок списку, перші символи значення якої збігаються з уведеними. Останній уведений символ можна видалити з рядка пошуку, натиснувши клавішу Backspace.

Якщо план рахунків представлений у виді ієрархічного списку, то пошук йде тільки в поточній групі списку. Для пошуку у всьому списку варто відключити режим ієрархічного списку.

Перегляд історії рахунка.

Якщо реквізит рахунка є періодичним, то для нього буде зберігатися не тільки саме останнє значення реквізиту, але й усі значення ,що раніше існували з датами їхнього введення. Історія зміни значення зберігається окремо для кожного рахунка, незалежно від історій інших рахунків.

Для перегляду історії значення необхідно встати на рядок з потрібним рахунком у вікні плану рахунків і виконати одну з наступних дій:

a) натиснути клавішу F5;

b) чи натиснути мишею кнопку "Історія" у панелі інструментів вікна;

c) чи вибрати пункт "Історія значення" у меню "Дії" головного меню програми. 

 


Тема 1.

Створення бухгалтерської звітності

В програмі «1С:Бухгалтерія»

План:

Загальні відомості про звіти

Формування звітів

Види стандартних звітів

Збереження звітів

Взаємозв'язок звітів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)