АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок зарплати й облік персоналу

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. Акустичний розрахунок
 4. Атестація персоналу
 5. Бухгалтерський облік призначений,
 6. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 7. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 8. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 9. Вибір роздільника обліку
 10. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 11. Виправлення помилок в облікових регістрах
 12. Відбір та оцінка персоналу

 

Компонента Розрахунок дозволяє автоматизувати розрахунок заробітної плати і кадровий облік для підприємств різних форм власності і типу фінансування. Розрахунок заробітної плати, зокрема, включає:

1. Розрахунок різних видів нарахувань і утримання в розрахунковому періоді зі співробітника, а саме:

a) основні нарахування, використовувані при розрахунку заробітної плати (по окладу чи по погодинному тарифі);

b) обов'язкові відрахування при розрахунку заробітної плати (у фонд соціального страхування, у Пенсійний фонд, прибутковий податок і, якщо необхідно, профспілкові внески);

c) види розрахунків, обумовлені відхиленнями від звичайного графіка роботи способу нарахування зарплати:

· різні види відпусток (компенсація відпустки, чергова відпустка, відпустка за свій рахунок);

· оплата по лікарняному листі;

d) облік днів невиходів на роботу і відгулів;

е) облік годин, відпрацьованих співробітником понад покладений робочий час;

f) різні види премій (премія місячна, квартальна, за підсумками року, премії з фонду заробітної плати, фонду матеріальної допомоги);

g) облік наказів тривалої дії: виконавчого листа (аліментів, судового листа й ін.), наказу на доплату, наказу на внутрішнє сумісництво, на оплату по середньому;

2. Обов'язкові відрахування з фонду заробітної плати;

3. Формування розрахункових листків, як по усій фірмі, так і вибірково для конкретного підрозділу чи співробітника;

4. Розрахунково-платіжної відомості;

5. А також цілого ряду звітів, призначених для надання в податкові і статистичні органи.

Кадровий облік, реалізований у конфігурації, надає можливість

1. реєструвати прийом, переміщення, звільнення співробітників,

2. ведення штатного розкладу організації з автоматичним розрахунком ступеня заповнення вакансій,

3. а також формування різних звітів по кадровим даним співробітників.

Запуск програми

ПУСК–ПРОГРАММЬІ–1С:ПРЕДПРИЯТИЕ –1С: ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Після виконання вказаної послідовності дій на екрані з’явиться вікно запуску системи, яке містить слідуючи елементи управління:

I. "в режиме" - в цьому полі виконується вибір одного з можливих режимів роботи користувача з системою:

1) "1С:Предприятие" – вхід в робочу програму для ведення бухгалтерського обліку.2) "Конфигуратор" – вхід в режим перебудови робочої програми

3) "Отладчик"

4) " Монитор"

II. "Информационные базы" – в цьому полі міститься список інформаційних баз, які доступні для роботи ( Фаворит (демоконфигурация))

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)