АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 2. Основні операції над об’єктами в програмі

Основні операції над об’єктами в програмі

«1С:Бухгалтерия»

План:

Видалення інформації

Реалізація операції видалення

Настроювання режиму видалення

Позначка на видалення

Відновлення об'єктів, позначених на видалення

Фізичне видалення об'єктів, позначених на видалення

Створення страховочних копій інформаційних баз

Видалення інформації

Видалення - дуже відповідальна операція, що часто приводить до безповоротної втрати інформації. Причому, завжди існує небезпека, що помилково може бути вилучена корисна інформація, без якої втрачають зміст раніше введені операції, проводки, документи. Саме з цієї причини розроблювачі програми "1С:Бухгалтерія" підійшли дуже відповідально до реалізації даної операції.

 

Реалізація операції видалення

Розглянемо порядок видалення інформації на прикладі довідника "Контрагенти" ("Клієнти"). Вивчені прийоми в подальшому можуть бути використані для видалення інших інформаційних об'єктів таких, як рахунки, операції, документи й ін.

 

Задача. У довідник "Контрагенти" ("Клієнти") помилково «ведені два записи:

Санаторії "Дружба"

Пансіонат "Зустріч "

Необхідно видалити помилково введені записи з довідника

 

Для практичного рішення задачі введемо в довідник два зазначені записи. Тоді до наявних елементів довідника додадуться ще два:

• Санаторій "Дружба"

• Пансіонат "Зустріч"

Отже, нам необхідно видалити останні два записи,

 

Настроювання режиму видалення

Насамперед, варто перевірити, який режим видалення об'єктів встановлений у використовуваній конфігурації. Для цього звернемося до режиму настроювання параметрів програми і розкриємо закладку "Загальні". У самому нижньому ЇЇ рядку встановлюється "Режим видалення об'єктів", що може приймати два можливих значення: "Позначка на видалення" чи "Безпосереднє видалення"

У типовій конфігурації споконвічно повинне бути встановлене значення "Позначка на видалення", причому воно буде відображено блідо, що свідчить про те, шо можливість вибору іншого значення в даній конфігурації для користувача закрита. Якщо у використовуваній конфігурації встановлене саме це настроювання,»можна знову повернутися до довідника і спробувати видалити два знову введених елементи. При цьому варто пам'ятати, що видалення реалізується в режимі "Позначка на видалення". 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)