АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Окремі представники

Читайте также:
  1. За якими ознаками у фінансовій системі вирізняються окремі підсистеми?
  2. Змістовний модуль ІV. Договори про надання послуг. Окремі види послуг
  3. Окремі показники цукрових сиропів і їх взаємозв’язок
  4. Окремі представники амінокислот
  5. Окремі представники двоосновних карбонових кислот, їх значення і використання
  6. Окремі представники ненасичених карбонових кислот, їх значення і використання.
  7. Окремі представники оксокислот та їх використання
  8. Прочитайте уривок виступу магістранта. Проаналізуйте, якою мірою виступ відповідає вимогам до таких жанрів. З якою метою автор виділяє окремі слова і словосполучення?

Мурашиний альдегід, оцтовий альдегід, бензальдегід, ванілін (n-окси-m-метокси-бензальдегід), ацетон, ацетофенон, циклогексанон тощо.

Ненасичені оксосполуки

Акролеїн, кетен, кротоновий альдегід, цитраль (3,7-диметил-2,6-октадієналь), коричний альдегід.

Кротоновий альдегід Коричний альдегід

Діальдегіди і дикетони

Гліоксаль Діацетил

Хінони

Під час окиснення ароматичних двоатомних фенолів утворюються хінони:

Гідрохінон n-бензохінон  

Хінонам характерна висока реакційна здатність. В результаті відновлення хінони легко перетворюються знову на двоатомні феноли.

Вітамін К (філохінон).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)