АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цикло-оксотаутомерні перетворення моносахаридів

Читайте также:
 1. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на код
 2. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на струм чи напругу
 3. Вимірювання кута фазового зсуву методом зрівноважуючого перетворення
 4. І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНАХ
 5. Інтегруючі цифрові вольтметри постійного струму із частотно- імпульсним перетворенням
 6. Лекція № 7. Методи перетворення ортогонального креслення
 7. Найпростіші перетворення коренів n-го степеня.
 8. Основні ряди комах з неповним перетворенням
 9. Перетворення (перетвір) Лапласа. Оригінал і зображення
 10. Перетворення Галiлея
 11. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ
 12. Перетворення енергії в організмі

Циклічна форма утворюється за рахунок взаємодії однієї з гідроксильних груп із карбонільною групою. У цьому випадку виникає новий хіральніий центр – аномерний атом Карбону. Циклічні форми, побудовані таким чином, можуть являти собою піранозний і фуранозний цикли. Назви циклів походять від назв відповідних оксигеновмістних гетероциклічних сполук: пірану та фурану. У водних розчинах утворюється рівноважна суміш циклічної і відкритої форм. Таутомерія циклічної і відкритої форм називається цикло-ланцюговою таутомерією.

При першому карбоновому атомі, який теж стає асиметричним, утворюється гідроксил, який називають напівацетальним або глікозидним. Залежно від його розміщення утворюються a- і b-аномери. Глікозидний гідроксил є найбільш активним у хімічному відношенні.

Структури Хеуорса.У 20-х роках ХХ сторіччя Хеуорс запропонував новий спосіб умовного перспективного зображення структур моносахаридів, який наглядно враховував взаємне просторове розміщення гідроксильних груп.

a-D-глюкопіраноза

b-D-фруктофураноза


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)