АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Окремі представники оксокислот та їх використання

Читайте также:
 1. S-M-N-теорема, приклади її використання
 2. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
 3. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 4. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 5. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства
 6. Аналіз використання технологічного обладнання
 7. Аналіз ефективності використання основних фондів
 8. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 9. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 10. Аналітичний огляд використання вторинної сировини і відходів
 11. Баланс часу зміни та коефіцієнт використання часу зміни
 12. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.

Гліоксилова кислота поширена у природі, особливо у великій кількості вона міститься у недозрілих фруктах, а також у соку цукрового буряка. Гліоксилова кислота відіграє важливу роль у обмінних процесах у рослин і мікроорганізмів.

Піровиноградна кислоа широко розповсюджена у природі, є проміжним продуктом процесів молочнокислого і спиртового бродіння, окиснення вуглеводів в організмі. Вона утворюється за умов нагрівання (піролізу) виноградної кислоти, звідси її тривіальна назва — піровиноградна кислота:

Ацетооцтова кислота утворюється за рахунок β-окиснення жирних кислот при метаболізмі. Кислота дуже нестійка і легко декарбоксилується з утворенням ацетону. Солі, естери та інші похідні ацетооцтової кислоти досить стійкі.

Ацетооцтовий естер відіграє важливу роль у теоретичній органічній хімії й органічному синтезі. Для ацетооцтового естеру характерне явище таутомерії - рухомої динамічної ізомерії. Одна з ізомерних форм естеру мітить кетогрупу (кетоформа), друга – гідроксильну групу (енольна форма).

Кето-енольна таутомерія ацетооцтового естеру:

У хімічному відношенні ацетооцтовий естер реакційно здатний як за кетонною, так і за енольною формами. Реакції кетонної форми: відновлення воднем, приєднання , , взаємодія з гідроксиламіном, фенілгідразином. Реакції енольної форми: взаємодія з розчином ферум(ІІІ) хлориду (якісна реакція), реакція приєднання за місцем подвійного зв’язку, утворення натрій ацетооцтового естеру.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)