АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Семінарське заняття 8

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 3. Вступні заняття
 4. За практичні заняття
 5. Заняття 1. Оцінка впливу небезпечних речовин, що забруднили
 6. Заняття 1. Політика і влада як ключові категорії політології.
 7. Заняття 1.Вступ. Цілі та задачі предмету. Короткі відомості з розвитку електрики.
 8. Заняття 14. Основні властивості та характеристики МП. Правило правохідного гвинта.
 9. Заняття 15. ЕМ сила. Правило лівої руки. Поняття про ДПС.
 10. Заняття 17. Індуктивність.Явище самоіндукції.
 11. Заняття 2.
 12. Заняття 2.

Напрями навчально-виховної діяльності навчального закладу зі статусом “Школи сприяння здоров’ю”

Методичні рекомендації

В процесі розгляду даної теми особливу увагу студентів слід звернути увагу на організаційні питання функціонування навчальних закладів зі статусом “Школи сприяння здоров’ю”.

З метою виявлення основних аспектів організації “Школи сприяння здоров’ю” слід проаналізувати правила впровадження здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні та статути навчальних закладів зі статусом “Школи сприяння здоров’ю”.

При підведенні підсумків з даної теми слід окреслити шляхи підвищення мотивації учнів до регулярних занять фізичними вправами з метою формування основ здоров’я учнів, його зміцнення та збереження.

Провідні поняття теми: матеріально-спортивного середовище, “Школи сприяння здоров’ю”, мотивації на збереження здоров’я, управління самостійною руховою активністю школярів.

Питання до семінару

1. Створення матеріально-спортивного середовища у навчальних закладах зі статусом “Школи сприяння здоров’ю”.

2. Розвиток інтересу до рухової діяльності та мотивації на збереження здоров’я у дітей шкільного віку.

3. Управління самостійною руховою активністю школярів як важливий фактор формування основ здоров’я, його збереження та зміцнення.

4. Основні правила впровадження здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні.

 

 

Завдання на самостійне опрацювання:

1. Шляхи підвищення мотивації школярів до збереження власного здоров’я та здоров’я родини.

 

Теми повідомлень:

1. Шляхи підвищення мотивації учнів до регулярних занять фізичними вправами з метою формування основ здоров’я учнів, його зміцнення та збереження.

2. Вимоги та правила до самостійних занять школярів фізичними вправами.

3. Правила впровадження здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні.

4. Статут навчального закладу зі статусом “Школи сприяння здоров’ю”.

 

Реферати:

1. Мотивація школярів до регулярних занять фізичними вправами.

2. Методичні аспекти організації самостійних занять школярів фізичними вправами.

3. Режим роботи навчального закладу зі статусом “Школи сприяння здоров’ю”.

 

Контрольні питання:1. Назвіть нормативні вимоги щодо функціонування “Школи сприяння здоров’ю”.

2. Що є провідним чинником формування мотивації школярів до збереження власного здоров’я?

3. Хто є провідною ланкою в організації та впровадженні самостійних занять фізичними вправами школярів?

 

Творчі завдання:

1. Уявіть себе директором Школи і складіть схему реформування роботи середньої загальноосвітньої школи в зв’язку з присвоєнням статусу “Школи сприяння здоров’ю”. (Створіть гіпотетичний проект реформування).

2. Складіть щоденник самостійних занять фізичними вправами для учнів:

А) 6 – 10 років;

Б) 11 – 14 років;

В) 15 – 17 років.

 

3. Зробіть критичний аналіз Чернігівських ЗОШ зі статусом “Школи сприяння здоров’ю” (порівняльний аналіз).

 

4.

Основи здоров’я
 
 
Стан функціональних систем
Рівень складових здоров’я
М Е Т О Д И К А
Саморегуляція
Педагогічний вплив
Середовище
Особистість
 
Заповніть блок-схему формування основ здоров’я в педагогічному процесі (рис. 6):

 

Рис. 6. Блок-схема формування основ здоров’я в педагогічному процесі

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)